Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 1 maart 2000, 12.03 uur – paulus
Categorie: dossiers, milieu

Dossier geluid(overlast)

Geluidoverlast is een van de grootste milieu- en leefbaarheidsproblemen, volgens de Nederlandse Stichting Geluidhinder zal het binnen tien jaar zelfs leefbaarheidsprobleem nr.1 zijn. De belangrijkste reden daarvoor is de groei van het verkeer, waardoor over grote delen van Nederland een “geluidsdeken” ligt, met pieken in de nabijheid van drukke snelwegen en spoorlijnen. Een tweede reden is de hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid, waardoor relatief veel mensen in de nabijheid van zware geluidbronnen wonen. Ook woongeluid zal in wijken met een hoge bebouwingsdichtheid eerder een probleem vormen dan in meer extensief bebouwde gebieden.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 11.56 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat

dossier afsluiting gas, elektriciteit, warmte, water

Gas, elektriciteit, warmte en water zijn eerste levensbehoeften. Leveranciers moeten daarom uiterst zorgvoldig omgaan met het afsluiten van klanten. De SP heeft sinds 1994 met grote regelmaat gepleit voor een preventieve aanpak van wanbetaling en het stellen en handhaven van wettelijke eisen met betrekking tot afsluiting. Die pleidooien hebben geleid tot verbeteringen van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1999 en de Drinkwaterwet op dit punt. De Warmtewet is op dit moment nog niet van kracht, maar ook deze zal een bepaling bevatten over de zorgvuldigheidseisen bij het afsluiten van warmtelevering.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 11.35 uur – paulus
Categorie: dossiers, op pad, wonen

Dossier werkbezoek Londen-Birmingham 2008

Van 20-23 februari 2008 bracht ik met de vaste kamercommissie voor wonen, wijken en integratie een werkbezoek aan Londen en Birmingham, rond het thema wijkaanpak. In Engeland heeft de overheid zich sinds de jaren 80 in hoge mate teruggetrokken uit de woningmarkt. Woningcorporaties hebben een veel kleiner marktaandeel dan in Nederland. De Engelse praktijk is dus interessant als voorbeeld van de mogelijke effecten van een afbraak van de sociale huursector.


stadsvernieuwingsproject van Hackney Homes in Londen

Overzicht artikelen (chronologisch)

20 februari 2008
Engeland

23 februari 2008
onderdak

24 februari 2008
menselijke maat

24 februari 2008
transfer

24 februari 2008
sociale huisvesting aan de goudkust

24 februari 2008
power to the people

woensdag 1 maart 2000, 11.23 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat, milieu

dossier biomassa/biobrandstof

Biomassa speelt een toenemende rol als grondstof voor vloeibare brandstoffen, elektriciteitsproductie en als vervanger van fossiele grondstoffen bij de productie van plastics. Daar zitten positieve kanten aan, omdat het de afhankelijkheid van aardgas, olie en steenkool vermindert. Maar grootschalige productie van biomassa voor industriële toepassingen heeft ook vele schaduwkanten, met name in de ontwikkelingslanden. Oerbossen worden kaalgekapt voor de aanleg van plantages. De bewoners van deze gebieden worden goedschiks of kwaadschiks van hun land verdreven. De ecologische kwaliteit van de plantages is bedroevend in vergelijking met de oorspronkelijke vegetatie. Alle reden voor grote waakzaamheid.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 10.41 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat, op pad

verslag werkbezoek Noorwegen

Van 20-23 oktober 2013 bracht ik met mijn collega’s Mariette Hamer en Jan Vos (PvdA), René Leegte (VVD), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GL) een werkbezoek aan Noorwegen, rond het thema energie. In dit dossier vind je de gebundelde verslagen van de bezoeken die we in het kader van dit werkbezoek aflegden.


Het Powerhouse project van architectenbureau Snohetta richt zich o/m op het energieneutraal maken van de bestaande gebouwenvoorraad.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 10.39 uur – paulus
Categorie: dossiers, wonen

Dossier Jansen vs De Boer/De Boer vs Jansen

Tussen oktober 2010 en september 2012 verzorgde ik samen met Betty de Boer (VVD) een dubbelcolumn voor nvm.nl, de internetsite van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het is een aardige samenbundeling van twee volstrekt verschillende visies op de woningmarkt. Na de verkiezingen van september 2012 zet ik de dubbelcolumn voort met Barbara Visser, de nieuwe woordvoerder koopsector van de VVD.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 10.39 uur – paulus
Categorie: dossiers, wonen

Dossier woningfinanciering/ hypotheekrente(aftrek)

Een eigen woning is een ideaal voor veel mensen. Of zo’n paleisje betaalbaar is hangt in belangrijke mate af van de wijze van financiering, de financieringskosten en de fiscale aspecten van de financiering en het bezit (hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting, eigenwoningforfait). In dit dossier vind je alles (van mijn hand) over de hypotheekrenteaftrek, de renteontwikkeling en de hoogte van de rente, de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), erfpacht, de starterslening en andere SVn-producten en bijzondere koopconstructies als maatschappelijk gebonden eigendom en zijn opvolger Koopgarant.

zie ook: dossier vereniging van eigenaren
zie ook: dossier verkoop huurwoningen


een van de redenen dat veel woningeigenaren met hun hypotheek “onder water” staan is de explosieve groei van de aflossingsvrije hypotheek in de periode na 2000. Die groei is per januari 2013 gestuit door de aangepaste hypotheekrenteaftrek.

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 10.11 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat

dossier warmte

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nederland ligt in de orde van 20 Gigawatt: 20.000.000.000 Watt. De elektriciteitscentrales die al deze stroom produceren zetten gemiddeld maar de helft van de opgewekte warmte in elektriciteit om. De andere helft verdwijnt als koelwater de rivier of de zee in, of wordt geloosd via koeltorens. Voor de Nederlandse industrie geldt hetzelfde: de benutting van de gebruikte warmte bij productieprocessen ligt vaak ver onder de 50%.


met de warmte die nu in de Europoort/Botlek de plomp en de lucht in gaat kan je alle Nederlandse woningen en andere gebouwen verwarmen

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 9.36 uur – paulus
Categorie: dossiers, wonen

dossier beloning corporatietop

Thom Aussems, topverdiener in corporatieland

Op 1 januari 2000 vielen corporatie-directeuren niet langer onder de CAO woningcorporaties. Daar werden allerlei hoogdravende argumenten voor aangevoerd, zoals ‘Een directeur-bestuurder is vertegenwoordiger van de werkgever, die kan niet tegelijk werknemer zijn.’

(meer…)

woensdag 1 maart 2000, 0.03 uur – paulus
Categorie: dossiers, wonen

Dossier slopen=bezopen

Waarom slopen woningcorporaties zoveel betaalbare complexen waar hun huurders en woningzoekenden nog graag willen wonen? Een van de populairste SP-affiches van het afgelopen decennium was “Slopen=Bezopen”. In veel gevallen heeft actie van de huurders geleid tot het behoud van hun wijk.

(meer…)

« Vorige paginaVolgende pagina »
www.sp.nl