Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 13 maart 2013, 21.34 uur – paulus
Categorie: wonen

algemeen overleg woningmarkt/huurbeleid

Vanmiddag debatteerde de Kamer met minister Blok over de uitwerking van het aswoensdag-/woningmarktakkoord dat VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP op 13 februari sloten. Natuurlijk was de inbreng van de Eerste Kamer, in het bijzonder Adri Duivesteijn, ook onderwerp van discussie.

Om maar met de conclusie te beginnen: Blok is niet van plan om ook maar een letter aan het aswoensdagakkoord te veranderen. De door Duivesteijn gevraagde woonvisie is in zijn ogen een uitleg van wat er is afgesproken. De verhuurderheffing is in beton gegoten en een investeringsalternatief onbespreekbaar. Voor de minister dan. Of de Kamer er ook zo over denkt zal binnenkort blijken, want ik heb een aansluitend VAO aangevraagd, om een motie over ons investeringsvoorstel in te dienen.

Natuurlijk speelden de doorrekeningen van de effecten van het aswoensdagakkoord een grote rol in het debat. De minister leunde vooral op zijn huisleverancier ABF Research, maar claimde ook dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een prima rapportcijfer gaf voor de aanpassing van de wonen-paragraaf uit het regeerakkoord. De woordvoerders van de “bende van vijf” vonden dat natuurlijk ook. Ik raad iedereen aan om tabel 10 en de risicoparagraaf uit het CFV-rapport te lezen, volgens mij concludeer je dan dat het CFV nog steeds bijzonder kritisch is over het aswoensdagakkoord, ook al is het resultaat wat beter dan de wonen-paragraaf uit het regeerakkoord.

En dan was er nog een nieuw rapport van Ortec Finance, in opdracht van Aedes. Dat schat de huurruimte op grond van het nieuwe akkoord op ongeveer de helft van de opbrengst van ABF Research. Ik denk dat Ortec een realistischer schatting maakt dan ABF en dat CFV en Ortec als ze een middag bij elkaar gaan zitten vrijwel op dezelfde waarde uitkomen.

Per saldo zal dan de investeringsruimte voor de woningcorporaties wel degelijk sterk teruglopen, naast allerlei ongewenste koopkrachteffecten voor huurders met lage inkomens. Ik wil daarom ook dat de investering van de woningcorporaties de komende periode per kwartaal gemonitord worden. Dan zal wel snel blijken of mijn voorspelling (€3 miljard minder corporatieinvesteringen in 2013) bangmakerij is of harde werkelijkheid. Ik denk het laatste.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: VH 20130313 AO woningmarkt-huurbeleid 1eT SP

7 reacties »

 1. dit kreeg ik als reactie van de cu.
  Op zich vind ik het zeer correct op zo snel te reageren maar klopt niet geheel met de waarheid lijkt me.

  Beste Roel,

  Ik vind het sportief dat u zo snel reageert en kan dit waarderen en stel dit dan ook zeer op prijs.
  Maar de woonbond stelt iets anders dan waar u gisteren op inging.
  De woonbond bepleite de huursombenadering in wonen 4.0
  U heeft gekozen voor de inkomensgrenzen en dat is van een geheel andere orde.
  En u partij heeft aangekondigd de verhuurdersheffing te laten betalen uit de regeling die nu is aangenomen in de eerste kamer.
  U heeft dus echt niet uitgevoerd wat in u verkiezingsprogamma is beweert.
  Ik verzoek u dan ook aan te geven op welke bladzijde is genoemd de verhoging naar inkomensgroep.
  De beginselen van u partij is vanuit christelijke principes een zo’n rechtvaardige maatschappij te vormen.
  Dit verhoud zich niet met de tegenstellingen die mede door u worden aangewakkerd en waarbij
  huurders en kopers straks lijnrecht tegen over elkaar staan als het gaat om bejegening door de
  overheid.
  Waar bij de huren volledig voor de huurtoeslag wordt gekeken naar inkomen is de HRA een open
  einde regeling waar de niet eigenaar mede voor mag opdraaien.
  Als u dit rechtvaardig vind vanuit christelijke opvattingen dan zie ik dit toch even anders.
  Toch nogmaals dank voor u reactie want dit stel ik toch erg op prijs.
  m.vr.gr.

  Th. den Blanken

  Op 13-3-2013 16:47, Roel kuiper schreef:
  > Beste Theodoruss,
  > Waar we nu mee instemmen staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Ik handel niet tegen de beginselen van mijn partij, dunkt me. Gisteren hebben we ingestemd met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die wordt al jaren door veel partijen bepleit. Ook de Woonbond kon meegaan met een huurstijging van 2% (zie Wonen 4.0). Deze is gerechtvaardigd omdat veel mensen die meer huur kunnen betalen nu in feite gesubsidieerd wonen.
  > Over de verhuurderheffing komen we later nog te spreken. Daarover is, zoals gisteren bleek, het laatste woord nog niet gezegd.
  > Met vriendelijke groet,
  > Roel Kuiper
  >
  > —–Oorspronkelijk bericht—– From: theodoruss
  > Sent: Wednesday, March 13, 2013 9:02 AM
  > To: r.kuiper@eerstekamer.nl
  > Subject: discriminatie
  >
  > Hoe kan u zo discrimineren vraag ik me af.
  > De hele verhuurdersheffing is een stok om de hond te slaan en alleen
  > maar in het leven geroepen
  > om vis huurverhogingringen die mede door u partij zijn toegestaan de
  > Rijkere ten koste van de armere
  > in bescherming te nemen.
  > Hoe u dit kan zien als rechtvaardig is mij een groot raadsel.
  > Ik hoop dan ook dat via democratische weg u de volgende keer niet meer
  > vertegenwoordigd zal zijn in 1e of 2e kamer.
  > Dit gaat volledig in tegen de beginselen van u partij en is een
  > cristelijke partij volledig onwaardig..

  Reactie door blanken — maart 13, 2013 @ 9:51 pm

 2. Paulus, een prima plan en voldoende steun uit het veld, nu de huurhater-corporatiesloper Blok
  nog.
  Groet van de modale huurder en werkeloze bouwkundig tekenaar,

  Reactie door Ruud van der Kroft — maart 14, 2013 @ 12:24 pm

 3. Kijk dt vind ik in tegenstelling tot de pvda een correctie en nette manier om je standpunten uit te wisselen ook al ben je het niet met elkaar eens.

  Beste Th. den Blanken,
  In Wonen 4.0 staat op pagina 19 dat er een huurverhoging kan komen van inflatie + 2%. Er worden geen inkomenscategorieen genoemd. Maar het aanbrengen van inkomenscategorieen zoals het Woonakkoord doet, maakt de maatregelen voor de laagste inkomens relatief beter: tot 33.000 1,5%, tussen 33.000 en 43.000 2,5%. Dat is gemiddeld nog altijd 2%. Het huurtoeslagstelsel compenseert bovendien voor de allerlaagste inkomens, zodat de inkomenseffecten daar (tot 29.000) miniem zijn.
  Ook vorige kabinetten waren bezig met huurverhoging op grond van inkomen. Het CDA stelde zelfs hogere percentages voor. In het Kunduzakkoord (waar CDA en GroenlInks ook bij zaten) is dezelfde systematiek gevolgd. Het regeerakkoord van Rutte II heeft de huurpercentages verhoogd. Dat is nu allemaal dus gematigder geworden, meer in lijn met Wonen 4.0.
  Het programma van de ChristenUnie staat op internet. Daar staan ook belangrijke opmerkingen in over de HRA. Onze opvatting is dat tophypotheken moeten worden afgetopt, zodat we geen ‘villasubsidie’ meer geven. Als er iets van huurders gevraagd wordt, dan ook van kopers. Wij willen juist niet ‘arm’ en ‘rijk’ uit elkaar drijven. Armen en rijken ‘ontmoeten elkaar’, staat in de Bijbel. De rijken mogen de armen niet uit het oog verliezen. Daar proberen we politiek van te maken.
  Ik heb mijn verhaal van deze week in de Kamer in een artikel omgezet. Ik stuur u de tekst hierbij. Dit artikel stond vanochtend in het Nederlands Dagblad.
  Ik voelde me gestimuleerd om nogmaals te antwoorden door uw vriendelijke antwoord op mijn vorige mail.
  Met vriendelijke groet,
  Roel Kuiper

  Reactie door blanken — maart 14, 2013 @ 4:25 pm

 4. Woonakkoord slechts begin van hervormingsagenda
  Roel Kuiper
  Het Woonakkoord van het kabinet en ChristenUnie, D66 en SGP moet nu worden gevolgd door een woonakkoord met belangrijke partijen uit de sector. Het Woonakkoord maakt een begin aan hervormingen waar meer dan tien jaar om is gevraagd. Er is een politieke impasse doorbroken. Nu is het zaak dat de hervormingsagenda wordt afgewerkt. Daarvoor is niet alleen politieke steun nodig, maar ook een akkoord met de ‘woonpolder’. In de Eerste Kamer heeft de ChristenUnie gepleit voor een nieuwe Woonnota. En die gaat er komen.
  Het Woonakkoord tussen kabinet en Kamer bevat belangrijke elementen voor een bredere hervormingsagenda. Belangrijk is natuurlijk dat er weer gebouwd gaat worden. Er is becijferd dat Nederland tot 2020 zo’n 700.000 woningen extra nodig heeft, vooral in het betaalbare middensegment. Maar veel kopers en huurders kunnen daar niet bij. Dat vraag aanpassingen in het beleid. De huurverhoging, waar de Eerste Kamer nu mee heeft ingestemd, is er een van. De verhoging van de huren in de gereguleerde (sociale) sector wordt al jaren bepleit, ook door de Woonbond en de woningcorporaties in hun befaamde plan Wonen 4.0. Daarin wordt voorgesteld de huren met 2% bovenop de inflatie te laten stijgen. In het Woonakkoord stijgen de huren voor inkomens tot 43.000 inderdaad gemiddeld met 2% bovenop inflatie. Dat de huren in de sociale sector gematigd gaan stijgen en meer ‘marktconform’ worden heeft belangrijke redenen: de huren worden kunstmatig laag gehouden, soms ver onder het niveau van de werkelijke huurprijs. Nederland subsidieert bewoners van ruim 30% van de woningvoorraad in Nederland, ook mensen met middeninkomens die het niet nodig hebben. Het is billijk dat van die inkomensgroep meer wordt gevraagd wanneer hun ‘woongenot’ mede uit publieke middelen wordt betaald. Voor de laagste inkomens blijft er bescherming via de huurtoeslag. Voor chronisch zieken en gehandicapten komt er een aanpassing van de maatregelen. Intussen groeien we toe naar een ander stelsel waarin de waarde van de woning uitgangspunt is voor de bepaling van de huur. Ook dat is al lang door de sector bepleit. In dat stelsel is het onvermijdelijk dat de huren omhoog gaan. Dat geeft ook ruimte aan particuliere verhuurders om renderend te bouwen voor de Nederlandse woningmarkt.
  Terecht protesteren veel mensen tegen onevenwichtigheden die blijven bestaan tussen huur en koop. Wij subsidiëren niet alleen huurders, we subsidiëren ook riante woonwensen van mensen met een veel grotere beurs. Verder moeten we een einde maken aan het onverantwoorde leengedrag, aangemoedigd door banken. Dat heeft de huizenprijzen met 20-25% opgejaagd en gezorgd voor een grote particuliere schuldenberg. Het Woonakkoord keert terug naar het principe dat hypotheken gewoon moeten worden afgelost. Met die duidelijkheid is ieder beter af. Maar dat is niet alles. Er moet ook iets worden gedaan aan tophypotheken, waardoor de rente van hypotheken voor dure huizen fiscaal kan worden afgetrokken. Als we iets van huurders vragen, dan ook van kopers. Dat is rechtvaardig.
  Dan is er nog het prangende probleem van de woningmarkt die ‘op slot’ zit. Die woningmarkt zit niet op slot door het Woonakkoord, maar door onevenwichtigheden die al lang zijn geconstateerd. De VROMRaad wees daar in 2007 al op in haar Tijd voor keuzes. Ook in 2007 – dus nog voor de crisis – werd al geconstateerd dat er te weinig werd gebouwd. Volgens de VROMRaad klopt het niet dat we de vraag van kopers met hoge inkomens ondersteunen en starters en middeninkomens te kort laten komen. Er moeten meer betaalbare woningen beschikbaar komen in het middensegment van de woonladder. Daar zijn we nog niet, ook niet met dit Woonakkoord. De verhuurderheffing beperkt de ruimte van corporaties om te investeren, maar ook voor het Woonakkoord viel de bouw al stil door een niet goed werkende markt. Er kan door alle partijen beter samengewerkt worden. Werkt de markt goed, is er toekomstperspectief en zekerheid, dan kunnen corporaties ook weer investeren.
  Nu het kabinet de polder heeft herontdekt is het van belang de hervormingsaanpak in een integraal woonakkoord met het veld onder te brengen. Minister Blok heeft toegezegd daaraan te zullen werken. Wonen 4.0 biedt daarvoor een prima aanzet. Ook de VNG zouden zich hierbij moeten aansluiten, mede omdat er ook een oplossing moet komen voor de aangekochte dure grond van gemeenten waar nu niet op wordt gebouwd. De ChristenUnie heeft steeds aangedrongen op een integrale aanpak van de woningmarkt. Daarvoor is meer regie nodig dan in de afgelopen decennia is getoond. Het Woonakkoord is een eerste stap. Nu de rest van de agenda nog.
  Roel Kuiper is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer.

  Beste Roel,
  Ik heb u artikel gelezen en eigenlijk kan ik met de inhoud het wel eens zijn als de huurder en
  Koper gelijktijdig waren bejegend op de wijze waarop u in u voorstel dan wel artikel gewag van maakt.
  Maar ik begrijp niet precies waarom je de huren gaat verhogen en dan gelijktijdig de huurtoeslag moet verhogen voor de laagste groepen want dan moet er een hogere reden zijn.

  En die ligt er natuurlijk ook want er moet geld binnen komen om de verhuurdersheffing te kunnen opleggen.

  Het gaat niet om subsidie aan huurders maar enkel het vullen van de staatskas.
  Want als je de subsidie zal willen afbouwen zoals u stelt dan zorg je dat de verhuurders geen subsidie nodig hebbenen de meeropbrengst van de huur daar blijft waarvoor die bestemd is.

  En dat is ondersteuning van de rijkere huurder aan de armere waar ik uit oogpunt van solidarteit begrip voor kan opbrengen.

  Alleen dan op een andere manier geheven dan nu aan de orde is.

  En ten tweede de meeropbrengsten worden besteed aan het versneld uitvoeren van de sociale woningbouw om de tekorten weg te werken zodat mensen sneller een woning kunnen krijgen.
  Tevens is de uitvoering die in u verkiezingsprogramma voorstelt totaal anders want middelen is natuurlijk een rare manier van iets verkopen.
  Zo kan je ook stellen 2 en 4 en 6,5 procent is gemiddeld iets meer dan 4% voor de hoogste klasse of voor allen.
  Doet me denken aan de Rivier is gemiddeld 1 meter diep en dan toch verdrinken als je wil oversteken zonder te kunnen zwemmen.
  Dan spreekt u over villa subsidie aftoppen maar daar is in het woonakkoord voorlopig geen enkele sprake van.
  Dan had er gelijktijdig een wet moeten worden aangenomen dat de villasubsidie is afgetopt zoals verwoord tot 750.000 euro.
  U stelt mijn inziens het mooier voor dan het is want u kunt wel in u verkiezingsprogramma allerlei voornemens op nemen over beperkingen etc. maar voorlopig zijn alleen de huurders in u steun de klos en is de woningbezitter met een 1000.000 hypotheek nog steeds de spekkoper als het om de hra aftrek gaat.
  m.vr.gr

  Theo

  Reactie door blanken — maart 14, 2013 @ 10:00 pm

 5. Heer kuiper , waarom stemt de CU eerst in met de slechte plannen van Blok, en begint u nu met dit CU plan, u had de plannen van Blok af moeten keuren en dan u plannen naar voren moeten schuiven, nu kost het de eerst huurders alleen maar meer geld.Of is dit de bedoeling, eerst de prijs opdrijven, en dan met andere plannen komen. KASSA.

  Reactie door Jan 1 — maart 15, 2013 @ 6:48 am

 6. De PVDA wil eerst weten wat de huurdersheffing
  doet voordat ze instemmen.
  Waarom dan voorstemmen voor de extra huurverhoging.
  Want als het geld niet in de schatkist vloeit dan hebben de woningbouwverenigingen en particuliere huurders extra inkomsten
  zonder tegenprestatie.
  Dan zal er minimaal een verplichting moeten komen tot investeren zodat de huuropbrengsten niet wederom verdampen in fijne contracten van deveriaten en bestuurdersbeloningen.
  En anders moeten de extra huurverhogingen van tafel.

  Reactie door blanken — maart 16, 2013 @ 5:09 pm

 7. door GB op 17/03/2013

  in Haagse vierkante kilometer,Uitgelicht

  We hebben het op dit blog al wel vaker geconstateerd: de Eerste Kamer fietst zichzelf wel zo fijn in de politieke kijker, maar hun interne stemmingsprocedure hangt met oud plakband en roestige spijkers aan elkaar. Meetellen van de stemmen van afwezige fractieleden bij het standpunt van de fractievoorzitter, optellen van totaal afwezige fracties bij de voorstemmers; in de Senaat kan het allemaal. Geen probleem als de senatoren zich met grote meerderheden buigen over technische kwesties, maar een risico als zeer politiek gevoelige wetgeving met minimale verschillen door de Staten-Generaal geduwd moet worden.

  Afgelopen dinsdag voegde de Senaat een nieuwe beurse plek toe aan hun stem-record. Inzet was het Woonakkoord en alle aandacht ging naar PvdA-senator Duivesteijn die, koud een maand in de Senaat, onmiddellijk uit de rode kruiwagen dreigde te springen. Minister Blok probeerde bij Nieuwsuur de boel te sussen met het resultaat: de wetsvoorstellen waren gewoon aangenomen. Wie het stenogram leest kan dat zien. Met 37 tegen 36 hoofdelijk uitgebrachte stemmen. Dat zijn er 73 in totaal. Wegens ziekte van Tineke Strik onthield een VVD’er zich van stemming. Dat heet ‘pairing’.

  Er was echter nog een PvdA-senator die het Woonakkoord in gevaar had gebracht. Senator Sylvester vergiste zich en riep bij de stemming eerst ‘tegen!’ door de zaal. Toen ze zich realiseerde wat ze had gedaan, probeerde ze haar stem te corrigeren door er een luidkeels ‘voor!’ achteraan te gooien. Meer smaken kent artikel 109 RvO EK niet. De Voorzitter telt Sylvester uiteindelijk mee bij de voorstemmers en stelt de winst voor zijn partijgenoot minister Blok vast. PvdD-senator Koffeman maakt een punt van orde omdat ‘zijn gevoel’ zegt dat het corrigeren van een verkeerd uitgebrachte stem eigenlijk niet kan. De Voorzitter klapt er dan meteen vrij stellig overheen: Ja dat kan, totdat de volgende naam is genoemd.

  Heeft de Voorzitter gelijk?

  Wat hij vertelt is zonder meer een correcte weergave van artikel 71 lid 1 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Maar dat is natuurlijk niet relevant hier. Senaatsvoorzitter De Graaf moet het doen met de regels die voor de Eerste Kamer gelden. En die regels kennen geen vergelijkbare correctiemogelijkheid. Het gevoel van Koffeman was dus juist, de stelling van de Voorzitter voorbarig. Senator Sylvester had haar foute stem niet mogen kunnen herstellen. En daardoor had het voorstel met 36 tegen 37 verworpen moeten worden verklaard

  Reactie door blanken — maart 20, 2013 @ 2:41 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl