Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 24 februari 2013, 22.51 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Minister Blok houdt zich van de domme over vraaguitval door huurverhogingen

Vanmiddag schreef ik dat minister Blok informatie achterhield voor de Tweede Kamer over de gevolgen van zijn mega-huurverhogingen voor de vraag naar huurwoningen. Ik heb het verslag van het debat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen nog eens nagelezen en concludeer nu dat het er zeer veel van weg heeft dat de Kamer willens en wetens op het verkeerde been gezet is.

Ik dacht eerst dat mijn discussie met Blok over de vraaguitval plaats vond tijdens de tweede termijn, maar het was de eerste termijn. Hieronder de letterlijke tekst van het stenogram:

[33330 wet inkomensafhankelijke huurverhogingen, 1e termijn SP]

De heer Paulus Jansen (SP): “Op pagina 3 van de nota naar aanleiding van het nader verslag wordt gesteld dat de huurder bij een jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging door de toenemende huurlasten zal afwegen of hij zijn huurwoning zal kopen of een andere woning zal kopen, dan wel gaat verhuizen naar een andere huurwoning. Volgens mij is een elementaire wet van de economie dat verhoging van de prijs leidt tot uitval van de vraag. Hoeveel uitval is afhankelijk van de elasticiteit van de vraag, maar gezien het feit dat de koopkracht van de Nederlandse bevolking gestagneerd is, zoals mij gisteren nog eens werd uitgelegd door prof. Ewald Engelen, en de huurquote voor de meeste mensen al aanzienlijk is, zullen veel mensen noodgedwongen kleiner moeten gaan wonen. Of ze zullen kiezen voor een variant die nu al steeds zichtbaar wordt: kinderen die langer thuis blijven wonen omdat ze een zelfstandige woning niet kunnen krijgen of betalen en in de nabije toekomst wellicht op nog veel grotere schaal de inwonende ouder. Waarom heeft de minister de optie van de vraaguitval niet genoemd in zijn antwoord? Waarom heeft hij dit niet onafhankelijk laten onderzoeken? Voor hoeveel huurders is de koop van een woning eigenlijk een reële optie? Ik was drie weken geleden op bezoek bij woningcorporatie Domesta in Coevorden. Meer dan de helft van haar huurders is ouder dan 65 jaar. Zelfs het deel van deze senioren dat meer dan €33.600 per jaar verdient, kan niet kopen. Ze krijgen namelijk geen financiering van de bank. Uit welk onafhankelijk onderzoek blijkt dat de doorstroomfilosofietjes van deze minister gestoeld zijn op de reële feiten?”

[33330 wet inkomensafhankelijke huurverhogingen, 1e termijn minister Blok, interruptie PJ]

De heer Paulus Jansen (SP): “In mijn bijdrage heb ik een vraag gesteld over het fenomeen vraaguitval. Als de prijs van iets omhoog gaat, zal de vraag daarnaar minder worden. Dat is een interessant aspect, zeker gelet op de woningmarkt en de bouwsector. Heeft de minister onderzocht wat het vraaguitvaleffect is van dit huurbeleid?”

Minister Blok: “Ik moet even op deze vraag kauwen. De heer Jansen heeft het over vraaguitval. Doelt hij erop dat er bij hogere huren minder vraag is naar huurwoningen? Dat is juist een van de beoogde effecten, in ieder geval voor wat betreft huurwoningen die worden gehuurd door mensen met een hoger inkomen. Daardoor gaan deze mensen immers de afweging maken om wellicht naar een woning in de vrije sector of naar een koopwoning te verhuizen. Dus de heer Jansen heeft gelijk als hij het heeft over huurwoningen die worden gehuurd door mensen met een hoger inkomen. Inderdaad leidt dit wetsvoorstel bij sociale huurwoningen die aan mensen met een hoger inkomen worden verhuurd, tot vraaguitval en tot verplaatsing naar andere woningen.”

De heer Paulus Jansen (SP): “Voorzitter, er is sprake van een misverstand.”

De voorzitter: “Wij laten de minister eerst zijn antwoord afmaken, mijnheer Jansen. Daarna mag u weer een vraag stellen.”

Minister Blok: “Aan de onderkant van het inkomensgebouw is er geen sprake van vraaguitval. Immers, uit de bijbehorende koopkrachtberekeningen blijkt duidelijk dat de inkomenseffecten aan de onderkant van het inkomensgebouw zeer gering zijn. Daar zal dus geen sprake zijn van die vraaguitval. Een en ander is eigenlijk precies wat beoogd wordt met deze wet. Sociale huurwoningen moeten gericht beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen.”

De heer Paulus Jansen (SP): “Het wordt wel lastig, voorzitter, om een interruptie in tweeën te plaatsen als de minister de vraag niet in eerste instantie oppikt. In de economie is er, voor zover ik weet, in de volgende situatie sprake van vraaguitval. Als een brood een euro kost, kopen mensen één brood per dag. Als hetzelfde brood vervolgens twee euro gaat kosten, hebben de mensen de neiging om wat minder brood te gaan kopen en iets anders te gaan eten. Dan is er dus sprake van vraaguitval. Wat betekent dit huurbeleid voor de vraag naar woonruimte? Het aantal vierkante meters dat in Nederland wordt gehuurd, zal volgens mij dalen. Volgens mij komt het nu al steeds vaker voor dat kinderen thuis blijven wonen omdat ze een zelfstandige woning gewoon niet kunnen betalen of niet kunnen verwerven. Volgens mij gaan ouderen nu al steeds vaker inwonen om dezelfde reden. Dat is vraaguitval. Een antwoord op de vraag die ik aan de minister stel, is interessant voor de bouwsector. Als er minder wordt verhuurd, wordt er namelijk ook minder verkocht door de bouwsector. Volgens mij moet de minister daarom eens goed bekijken wat het effect van het wetsvoorstel is op dit vlak. Als hij mij nu geen antwoord kan geven, moet hij volgens mij toezeggen om dit op korte termijn alsnog in kaart te brengen, dus vóór het debat van 1 maart.”

Minister Blok: “Ik weet niet of “vraaguitval” de economische term is die je hierbij zou moeten gebruiken, omdat wonen bij de eerste levensbehoeften hoort. De vraag valt dan niet uit, maar de hoogte van de huur heeft consequenties voor de keuzes die mensen maken. Dit is een van de bedoelde effecten van deze wet. We vragen hogere inkomens om een huur te betalen die past bij de woonkwaliteit, maar ook om de afweging te maken om naar een woning buiten de sociale huursector te gaan. Bij lagere inkomens zul je dat effect niet zien, omdat de inkomenseffecten daar zo gematigd zijn. Het totaal zal zijn dat we juist het probleem waarop de heer Jansen wijst, namelijk dat jongeren die graag een huurwoning willen, lang op de wachtlijst staan, gericht aanpakken omdat er woningen vrijkomen van mensen met een hoger inkomen.”

De voorzitter: “Mijnheer Jansen, u bent twee keer geweest, maar bent van mening dat de minister de vraag niet beantwoordde, omdat hij niet inging op de vermindering van de hoeveelheid woonruimte die wordt gezocht. Ik laat u nog één keer een toelichting vragen.”

De heer Paulus Jansen (SP): “Ik constateer dat de minister nog steeds de filosofie heeft, of misschien de hoop, dat mensen voor wie de huur stijgt, automatisch verhuizen naar een koophuis of een duurder huurhuis. Zij zouden dan meer woonruimte gaan consumeren. Maar aangezien de koopkracht in Nederland de afgelopen jaren gestagneerd is — er is niets bij gekomen — is de verwachting simpelweg dat mensen minder vierkante meters gaan consumeren als de huurquote hoger wordt. Dat is toch een elementaire vraag?”

Minister Blok: “Dat zal een persoonlijke afweging van mensen zijn. Sommigen zullen minder vierkante meters consumeren, wat inhoudt dat zij naar een kleinere woning verhuizen. Dat mag. Dat komt natuurlijk voor in een wooncarrière. Dat is echter niet de keuze die iedereen per definitie maakt. Sommige mensen wonen ergens zo plezierig dat zij de hogere huur zullen accepteren. Weer anderen zullen zeggen: voor deze maandlast ga ik liever in de vrije sector huren of een woning kopen. Er is natuurlijk niet één model voor dat op iedereen van toepassing is.”

EINDE CITAAT

Uit de vetgedrukte passage van mijn eerste termijn blijkt dat ik bij onze schriftelijke inbreng én bij het plenaire debat expliciet gevraagd heb naar extern onderzoek naar vraaguitval. Dat onderzoek blijkt wel degelijk gedaan te zijn: en wel in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken waar minister Blok (mede) de scepter zwaait. Het is uiterst kwalijk dat Blok tot drie keer toe dit voor hem zeer negatieve ASRE-rapport verzwegen heeft.

Ik had al mondelinge vragen aangemeld over het ASRE-rapport, maar ik ga nu een volwaardig debat aanvragen. Het verkeerd informeren van de Kamer is een politieke doodzonde. Blok heeft heel wat uit te leggen.

26 reacties »

 1. Ik adviseer en motie van Wantrouwen erbij. Het vertrouwen van de Kamer is flink geschaad en daar hoort ‘n motie bij.

  Als straf ook géén wachtgeld of oprotpremie en al helemaal geen Verklaring van Goed gedrag.

  Dit gedrag moet niet geaccepteerd worden in welk ministerie dan ook. Op deze manier verliezen namelijk nog meer mensen het vertrouwen in eerlijke en oprechte politici. Terwijl die er echt wel zijn. Kijk maar naar de SP’ers.

  Reactie door Wanda — februari 24, 2013 @ 11:37 pm

 2. Het is tijd voor een ńieuwe partij
  Een 5 sterren partij
  En geen georgàniseerde oppositie als SP
  Groetjes beppe
  Ps verdiep je in mijn beweging

  Reactie door Beppe Grillo — februari 25, 2013 @ 12:23 am

 3. Zoals altijd staat de theorie van de VVD haaks op de praktijk waar wij mee te maken hebben in het souterrain van de sociale huursector. De mensen die straks bestedingsruimte 0 hebben, kunnen nergens meer terecht. Zij worden op meerdere fronten gekort. De optelsom is desastreus. Hypotheekrenteaftrek = subsidie hoge inkomens. Verhuurdersheffing = belasting lage inkomens. Hoe zou er gereageerd worden als OZB 4% extra verhoogd zou worden om de schatkist een oppepper te geven?

  Reactie door yvonne baas — februari 25, 2013 @ 6:47 am

 4. @Beppe Grillo,

  Wat een geweldige eer dat een Groot Politiek Talent een bezoek brengt aan mijn nederige blog! Alleen dacht ik dat mensen met grote meningen ook altijd het lef hebben om hun bijdrage niet anoniem, maar met naam en toenaam in te sturen. Maar dat is een futiliteit.

  @Wanda,

  Ministers krijgen altijd de gelegenheid om zich te verdedigen voor ik definitieve conclusies trek. Hoor en wederhoor is een elementair beginsel van de rechtstaat en de democratie.
  Maar het is duidelijk dat ik de gang van zaken hoogst bevreemdend vind. En misschien wel meer.

  Reactie door Paulus Jansen — februari 25, 2013 @ 10:06 am

 5. Iedereen weet het al jaren: we kunnen de prijzen niet meer opbrengen die het afgelopen decennium zijn betaald, en we moeten dat ook niet meer faciliteren door allerlei nieuwe fiscale constructies, hypotheekconstructies of inbrengen van pensioenkapitaal (dat gaat ongetwijfeld de volgende stap worden).

  Het grote probleem is dat geen enkele politicus zich eraan wil branden dat onder zijn beleid de broodnodige prijscorrectie gaat plaatsvinden die de markt en alle fiscale behandelingen eromheen weer in een normaal en veilig vaarwater kunnen brengen. Dat betekent:

  * Forse aanpak HRA: de huidige aanpak is een blamage, de aftrekverlaging van een half procent in de hoogste schijf kost iemand met 3 ton hypotheek slechts 75 euro per jaar. Dat is een lachertje vergeleken met de huurverhogingen die huurders om hun oren krijgen.
  * Financiering aan banden. Het werkelijk te idioot voor woorden dat er in Nederland wordt gedicussieerd of de grens nu 106 of 108 procent moet zijn, terwijl in de meeste landen niet meer dan 80 procent wordt gefinancierd.
  * De markt zijn werk laten doen al betekent dat nog eens 30% van de prijs eraf.
  * Gemeenten buitenspel zetten voor wat betreft grondbeleid: nu eenmaal een redelijke grondprijs vaststellen (los van de huidige marktprijzen!), en die dan voortaan niet verder mogen laten stijgen dan inflatie. Laat kavels kopen door toekomstige bewoners (zet aannemers en kleine ‘projectontwikkelaars’ die alleen op investeringsbasis werken buitenspel), dan moet je eens kijken wat er opeens allemaal gebouwd gaat worden in Nederland. Want laten we wel wezen: de gemeenten zijn op dit vlak de sleutel tot nieuwbouw in Nederland! Ze verdommen het om grond marktconform aan te bieden aan de inwoners die dat graag zouden willen of zelfs voor een zodanig lagere prijs dat nieuwbouw echt weer op gang komt, maar diezelfde inwoners mogen zich wel blauw betalen aan de rentelasten van die grond! Bespottelijk!

  En omdat geen enkele politicus de ballen heeft om de boel echt op poten te zetten wordt bijkans het gansche land opgeoofferd om de woningmarkt ‘in de lucht te houden’, ‘te ondersteunen’, ‘op gang te brengen’, of wat dan ook. Terwijl ieder weldenkend mens weet dat het allemaal verspilde moeite, en erger: verspild geld is.

  Behalve de economische achterliggende modellen waarop bijvoorbeeld ‘vraaguitval’ is gebaseerd is een zeer belangrijke factor hoe mensen denken over wonen. Een factor die in geen enkel model zit. Nu het publieke bewustzijn na 5 jaar (!) aanmodderen en geldverspilling wel zover is dat een koopwoning niet meer de heilige koe en flappentap is zoals die tussen 1995 en 2005 heeft gefunctioneerd, vind er een enorme verschuiving plaats: huren is eigenlijk best wel OK, en een koopwoning hoeft niet meer zo nodig. Iets dergelijks heeft in Japan vanaf pakweg 1990 plaatsgevonden en sindsdien in een aantal dichtbevolkte gebieden tot 80% waardedaling van vastgoed geleid. Dit zou ook zomaar ons voorland kunnen zijn. Zolang de politiek hun kop in het zand blijft steken gaat het ons allemaal alleen maar onnodig veel financiële pijn opleveren.

  Een betere houding zou zijn om te erkennen dat de ontwikkelingen nu eenmaal een bepaalde kant opgaan, en verder alleen ervoor te zorgen dat dat dan in goede banen wordt geleid en daarbij kansen te zien om een en ander verder fiscaal te hervormen. Tegen de stroom inroeien in buitengewoon onverstandig en dat is precies wat Blok doet met z’n halfgare plannen, maar probeer dat de gemiddelde politicus maar eens aan z’n walnoot te krabben…

  Reactie door Jeroen — februari 25, 2013 @ 12:22 pm

 6. Als Blok dit willens en wetens heeft gedaan hoort hij niet in deze functie thuis, zeer onbetrouwbaar, dus opstappen.

  Reactie door Jan 1 — februari 25, 2013 @ 1:11 pm

 7. Wat ik eigenlijk niet begrijp is waarom men ervoor kiest om bestaande huurders ‘weg te pesten’. Waarom kiest men niet voor een constructieve oplossing als het daadwerkelijk bouwen van huurwoningen? Je zou dan zelfs kunnen proberen om bestaande huurders die op een gewilde locatie wonen ‘weg te lokken’ naar een andere woning die beter past bij het huidige stadium in ‘de wooncarrière’.
  Helaas is het beleid erop gericht om te straffen in plaats van een alternatief te bieden. Kijken we naar de koopmarkt dan zijn ze het er bij de VVD over eens dat er vooral ‘bezitsvorming gestimuleerd’ moet worden.
  Is het voorstel m.b.t. de verhuurdersheffing eigenlijk niet een belastingverhoging over de rug van de huurder?

  Reactie door Klompe — februari 25, 2013 @ 7:46 pm

 8. @Klompe:

  Het beleid is erop gericht om iedereen, tegen elke prijs, de koopwoningmarkt op te jagen want de koopwoningmarkt is heilig verklaard! Huurders in de sociale sector zijn dus de klos, zij zijn de eerste slachtoffers. Er is GEEN SPOORTJE van allesomvattend beleid voor wat betreft de woonmarkt als geheel. Heel politiek Den Haag is met één enkele tunnelvisie gericht op het op niveau houden van de koopwoningmarkt. Deze oliedomme houding gaat ons allen onnodig vele miljarden kosten, Alles ten faveure van het gevestigde kapitaal van de huidige woningbezitters!

  Reactie door Jeroen — februari 26, 2013 @ 8:47 am

 9. Dit rappoort moet zo snel mogelijk in de 1e kamer worden behandeld!!! Dan kan dit onzalige woonakkoord direct de prullenbak in met Stef Blok erbij!!!

  Reactie door bert brugman — februari 26, 2013 @ 4:23 pm

 10. Dit rappoort moet zo snel mogelijk in de 1e kamer worden behandeld!!! Dan kan dit onzalige woonakkoord direct de prullenbak in met Stef Blok erbij!!!

  Reactie door bert brugman — februari 26, 2013 @ 4:23 pm

 11. Dit rappoort moet zo snel mogelijk in de 1e kamer worden behandeld!!! Dan kan dit onzalige woonakkoord direct de prullenbak in met Stef Blok erbij!!!

  Reactie door bert brugman — februari 26, 2013 @ 4:23 pm

 12. Ik heb wel vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Blok en dan heb ik niet over het achterhouden van dat rapport maar volgens mij zijn het er meer.

  Het begint namelijk met de verhuurdersheffing omdat het kabinet lasten blijft verzwaren (en dat blijven ze maar bezuinigen noemen).
  Om die heffing te kunnen betalen mogen WBV de huren verhogen.
  De vraag is dus hoe die WBV de verhuurdersheffing kunnen betalen als huurders hun huis uitvluchten.

  Het andere punt is de enorme stijging van de huurtoeslag als huurders die dat op dit moment niet krijgen het huis uitvluchten.
  De maximale huur in de sociale sector is 685 euro per maand en hoeveel huurtoeslag moet daar bij voor een maximaal inkomen van 33600 euro per jaar?

  Kortom, het hele plan is stompzinnig maar dat is te verwachten van de VVD en vrienden.

  Reactie door Dirk-Jan Moedt — februari 26, 2013 @ 6:04 pm

 13. [...] Dit schrijft Paulus Jansen (SP) op zijn blog (hier en hier). [...]

  Pingback door Blok (VVD) verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid | KRAPUUL.NL — februari 26, 2013 @ 7:13 pm

 14. @Jeroen:

  Dat er sprake is van een dusdanige tunnelvisie is mij al volledig duidelijk. Kennelijk is men bereid tegen elke prijs dan ook de lucht in de zeepbel te houden. Nou ja, tegen elke prijs. Uiteraard tegen de prijs die men door een ander kan laten betalen, want het lijkt erop dat men vooral een bail out nodig heeft voor mensen die vast zitten in een te duur gekochte woning.

  Ik troost mij met de gedachte dat ook de heer Stef Blok de komende daling op de woningmarkt niet gaat tegenhouden. Hooguit zal dit plan de daling iets vertragen. Kennelijk kiest men er heel bewust voor om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Je zou toch haast het gezonde verstand afzweren en je ook onverantwoordelijk opstellen door te veel te lenen voor een woonhuis. Als het schip dan zinkt zitten we in ieder geval allemaal aan boord.

  Reactie door Klompe — februari 26, 2013 @ 8:33 pm

 15. Ik schreef dit vorige week in een ander forum:

  Om te beginnen: Het aangevoerde argument is vals. Er is geen sprake van scheefwonen. Eigenaars van woningen besteden netto gemiddeld maar 16,2 % van hun inkomen aan wonen, vooral door de aftrekmogelijkheden, huurders met een inkomen tot 33.000 euro zitten op netto 18,7% (huursubsidie), en huurders met een inkomen boven de 33.000 besteden 21 % van hun inkomen aan wonen (cijfers CBS). Vanuit die optiek zou er eerder van scheefwonen gesproken moeten worden bij de hypotheekaftrekprofiteurs.

  Verder: De grootste investeerders in de bouw, de woningcorporaties, wordt de handen op de rug gebonden, waardoor hun productie – ook op de lange termijn – met 80 % zal dalen. De bouw is er dus ook niet mee geholpen. Integendeel er komen alleen maar meer werkloze bouwvakkers bij; het kleine kluswerk, dat wel wordt gestimuleerd, blijft intussen gewoon bij de klussende Polen.

  Het is dus weer zo’n akkoord dat niets oplost en dat met hulp van een paar D-66 en CU-trollen, die voor de gelegenheid ook wat mogen zeggen, in elkaar is geflanst. Zonder dat ze overigens – zo als vanmiddag tijdens het debat bleek – ook maar een idee hadden waarvoor ze hadden getekend.

  Kennelijk beseft niemand in Den Haag dat de woningmarkt enkel is ingestort omdat decennialang het hypotheekbezit werd gesubsidieerd, en er – tegen een ook nog eens veel te hoge rente – dus feitelijk op de pof werd gebouwd en gekocht, en steeds meer geld – door oplopende renteverplichtingen van burgers en dito verplichtingen tot belastingteruggaven – aan de economie werd onttrokken. Zo’n piramidespel moet een keer instorten, en daar moet je vooral niet rouwig om zijn. Dwing daarom de banken en verzekeraars, die het meest, en feitelijk als enigen, profiteerden van dat spel, om een derde van alle hypotheekschulden af te schrijven (dat kan ook over dertig jaar worden uitgesmeerd, als je van dat één derde een renteloze papieren lening maakt, die mensen dus wel tegen verder lenen blijft behoeden), schaf de hypotheekrenteaftrek in één keer af, laat huurders met rust, en ga weer gewoon aan het werk.

  Het vlot trekken van de woningmarkt vereist nu eenmaal politieke wil. Geen lapmiddelen, als waar dit kabinet mee komt aanzetten. Een goed voorbeeld is het Scandinavische model en daar werkt het uitstekend: De hypotheekrenteaftrek is er afgeschaft. De staat koopt de gelden in bij de ECB, of nog goedkoper elders, en leent dit door aan de banken die dit met een kleine opslag, 0,5 tot 1,0 %, op hun beurt weer aan de hypotheekgever doorlenen. De hypotheekrente ligt er dan ook ruim twee procent lager dan hier. Dan heb je ook geen aftrek meer nodig. Maar hier steunt men liever de banken en verzekeraars, de échte profiteurs van de hypotheekrenteaftrek.

  Begin met dat Scandinavisch model eens met de starters. Op die wijze is een zeer scherpe rente mogelijk die ook ruimte biedt voor aflossing van de schuld binnen dertig jaar. De banken maken ook dan nog winst maklen, want iedereen kan een woning kopen en er zullen geen of nauwelijks gedwongen verkopen ontstaan bij deze op aanvaardbaar niveau gebrachte rente. De aftrek kan naar de prullenmand, zodat de staat daarmee ook hier miljarden bespaart.

  Eén positieve kant zit er wel aan het verhaal van Blok. De huurder is belanghebbende geworden, en kan nu ook bij de Europese Commissie in Brussel zijn beklag doen (formulier is zo te downlaoden op de site van de EU) over het feit dat hij door een verboden geachte steunmaatregel aan banken en verzekeraars (van de hypotheekrenteaftrek profiteert uiteindelijk alleen de hypotheekverstrekker, de bank dus) gedupeerd is geraakt. Hij betaalt, geheel onverdiend, het gelag tenslotte voor de verboden te achten subsidiëring van het hypotheekbezit. Een subsidie die in de loop van de jaren de Europese Commissie steeds meer een doorn in het oog is geworden, en in Brussel daarom nu ook als een verboden steunmaatregel aan de banken wordt gezien. Wat het ook was en is. Al ten tijde van minister Spies heeft Brussel haar op de gevolgen van de gedwongen huurverhoging gewezen. Dat was kennelijk aan dovemansoren. Of was het CDA toch daarom tegen de huurverhoging ?

  Reactie door johan van schaik — februari 26, 2013 @ 11:04 pm

 16. @Johan van Schaik:

  Paulus is in zijn column regelmatig de discussie aangegaan met Betty de Boer. Deze had voor in de mond liggen dat de HRA het ‘woningbezit’ zou stimuleren. U merkt terecht op dat dit echter vooral geleid heeft tot het hypotheekbezit/schuldbezit, want dankzij deze subsidie was sparen zeer ongunstig. Zoals bij ieder piramidespel weet je al dat de boel gaat ploffen vanaf het allereerste begin, helaas hebben onze verlichte leiders in Den Haag dat heden ten dage nog steeds niet door. Volgens mij hoopt men nog steeds dat een zachte landing er wel in zal zitten.

  Reactie door Klompe — februari 27, 2013 @ 2:30 pm

 17. *sparen moet zijn ’sparen en aflossen’.

  Reactie door Klompe — februari 27, 2013 @ 2:31 pm

 18. “Paulus is in zijn column regelmatig de discussie aangegaan met Betty de Boer. Deze had voor in de mond liggen dat de HRA het ‘woningbezit’ zou stimuleren.”

  Blunderende Betty is een volslagen stuk onbenul dat maar gauw achter de breinaalden moet gaan zitten. Wat die allemaal aan onzin uitkraamt! Dat is allemaal niet zo erg als je dat alleen in je eigen achtertuin doet, maar zij brengt ons land hiermee grote schade toe.

  HRA bestaat al sinds 1893 bij de invoering van het moderne belastingstelsel. Er was toen ook een gelijkwaardige tegenhanger van 4%: het huurwaardeforfait (tegenwoordig eigenwoningforfait). Die laatste werd steeds verder afgebouwd (lasten) tot de armetierige paar tienden procent die het nu is, terwijl de HRA zelf (lusten) grotendeels onaangetast zijn gebleven. Om deze scheefgroei te rechtvaardigen werd na WO-II het adagium “stimuleren van woningbezit” er met de haren bijgesleept.

  Reactie door Jeroen — februari 28, 2013 @ 1:22 pm

 19. Ik heb vandaag het debat gezien en verbaasde mij ten eerste zeer over het gedrag van Visser en Monasch die gewoon stonden te liegen over hun kennis van dat rapport.

  Verder kwam ik op You Tube een gedeelte uit een debat tegen waarin Blok verwacht dat het rapport “woon” tegen de zomer beschikbaar is.
  Als dat het rapport is waar het in het debat over ging (‘De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector’) dan liegt Blok toch gewoon?

  http://www.youtube.com/watch?v=oCNUOiK_nRk&feature=player_embedded

  Groetjes

  Reactie door Dirk-Jan Moedt — februari 28, 2013 @ 5:55 pm

 20. Ik ben er inmiddels achter dat het twee verschillende rapporten zijn dus de info op het You Tube fimpje klopt niet.

  Groetjes.

  Reactie door Dirk-Jan Moedt — februari 28, 2013 @ 6:30 pm

 21. Geachte paulus,

  Misschien goed om even je excuses richting de heer Blok te maken aangezien er dus helemaal niets bleek te kloppen van deze drammerige aanklacht. Ik zou zeggen: verdiep je eerst in dematerie voordat je wartaal begint uit te slaan..

  Reactie door Anton Lips — maart 2, 2013 @ 9:13 am

 22. @21 Anton Lips.

  Wat mij betreft niet doen.

  De twijfels blijven bij mij overeind betreffende het onder de pet willen houden van het betreffende rapport.

  Dat Visser en Monasch beweren dat zij de inhoud kenden voor het debat, terwijl dat rapport toen nog helemaal niet openbaar was, geeft absoluut te denken.

  Ik vind dat Paulus, gezien het niet staafbaar kunnen bewijzen dat hier “vals spel” is gespeeld, zich heel netjes heeft gedragen. Dat hij vasthoudend was staat in hem te prijzen, we hebben Paulus niet gekozen om van het volksvertegenwoordiger schap een scherts vertoning te maken, kennelijk hebben Monasch en Visser daar heel andere taak opvattingen over.

  “Grappig is overigens dat collega’s Jacques Monasch (PvdA) en Barbara Visser (VVD) beweerden het rapport al lang te kennen bij het debat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Klaarblijkelijk zijn ze helderziend, want het rapport werd pas afgelopen vrijdag online gezet voor derden.”

  http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/03/01/vertrouwensdebat-blok/

  Ik stem dan ook niet op onbetrouwbare neoliberalen zoals die van de PvdA. Van de VVD is mij de betrouwbaarheid, voor wat betreft het structureel sjoemelen met de waarheid, bekend, men gaat er daar van uit dat OSM daar toe gerechtigd is.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — maart 2, 2013 @ 3:41 pm

 23. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice methods and we are looking to swap methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Reactie door Nieuwste Adidas Casual Groen Mensen Originals Superstar ii — oktober 2, 2015 @ 7:22 pm

 24. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

  Reactie door Choisir 996v2 Bleu Bleu Clair Femmes Tennis — oktober 13, 2015 @ 5:24 am

 25. Great post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

  Reactie door À prix réduit 896 Argent Blanc — oktober 13, 2015 @ 8:27 am

 26. Howdy are using Wordpress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reactie door Fabrication habile New Balance Trainers Femmes 410 Blanc — oktober 13, 2015 @ 9:38 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl