Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 9 mei 2010, 17.06 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Groene kieswijzer in de lucht

Vanmorgen werd bij het programma Vroege Vogels de groene kieswijzer van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties gelanceerd.

Ik ben geen liefhebber van stemwijzers. Ze versimpelen de beoordeling van samenhagende standpunten van politieke partijen tot een simpel ja of nee over stellingen waar je qua interpretatie allerlei kanten mee uitkan.
Een verbetering is dat de meeste stemwijzers tegenwoordig de mogelijkheid tot een toelichting bieden. Dat biedt al meer duidelijkheid over de context van een antwoord.

Lees hier mijn antwoorden, inclusief toelichting, voor de groene kieswijzer:

1. Natuur en milieumaatregelen mogen niet leiden tot minder economische groei.
Eens
De definitie van economische groei dient wel herzien te worden, door voortaan ook de milieukosten en –baten erin op te nemen. Binnen die verbeterde definitie kan een verduurzaming van de economie leiden tot een hogere economische groei dan business as usual.

2. Groene stroom moet goedkoper worden door een heffing op grijze (gewone) stroom.
Eens
De SP is voorstander voor een feedin-tarief voor perspectiefrijke duurzame energietechnieken, waarvan de kostprijs nog relatief ver verwijderd is van de marktprijs. Wij willen dat combineren met een oplopend verplicht aandeel duurzame energie voor de Nederlandse energieleveranciers.

3. Weidevogels gaan sterk achteruit, dus moeten er gebieden komen waar de landbouw subsidie krijgt om zich helemaal aan te passen aan weidevogels.
Eens
De SP is voorstander van het omvormen van landbouwsubsidies naar subsidies voor natuurontwikkeling en natuurbeheer

4. Er mag geen kilometerheffing ingevoerd worden.
Oneens
De SP is voor een verschuiving van belasting op bezit naar belasting op gebruik. We stellen daarbij de randvoorwaarden dat het geen spitsheffing mag worden, de techniek eenvoudig blijft en de privacy van de autogebruiker gerespecteerd wordt. De filebelasting van minister Eurlings voldeed niet aan die criteria, omzetting van motorrijtuigbelasting naar accijnzen volgens ons wel.

5. Het rijk hoeft geen regels op te stellen over behoud van landschap en open ruimte, de gemeenten kunnen dat prima zelf regelen.
Oneens
Er zijn natuurgebieden die van internationaal belang zijn vanwege het landschap, de dieren en planten die er leven, zoals de Wadden, de Veluwe, de Weerribben en de Noordzee. Voor die gebieden moet een nationale overheid verantwoordelijkheid nemen

6. Het nut van biobrandstoffen is omstreden, daarom moet de overheid ze niet subsidiëren en niet verplicht stellen.
Eens
Productie van biomassa mag niet ten koste gaan van voedselvoorziening en natuur. Zolang het op grote schaal duurzaam produceren van biomassa niet gegarandeerd kan worden moeten we terughoudend zijn in het opleggen van een verplicht aandeel biobrandstof

7. Geen overheidsgeld voor uitbreiding van regionale vliegvelden.
Oneens
Wij zijn voor publiek eigendom van infrastructuur, waaronder vliegvelden. De discussie over investeringen in regionale vliegvelden moet wat ons betreft gevoerd worden in samenhang met die over Schiphol. Randvoorwaarde voor investeringen is het verminderen van het aantal gehinderden op nationaal niveau.

8. Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap opgeofferd worden.
Oneens
De SP geeft prioriteit aan beter en betaalbaar openbaar vervoer en de fiets. Als de aanleg van een weg onvermijdelijk is –bijvoorbeeld in de buurt van grootschalige nieuwbouwlocaties – moet alles op alles gezet worden om natuur en landschap te sparen. Waar er toch groen sneuvelt moet die elders gecompenseerd worden met een minimaal vergelijkbare natuurwaarde.

9. Geen ondergrondse opslag van CO2 uit centrales en fabrieken.
Eens
Ondergrondse opslag van CO2 is geen duurzame oplossing van het klimaatprobleem. Het is peperduur en kost veel extra fossiele energie. Die investeringen kunnen beter gestoken worden in echt duurzame oplossingen zoals energiebesparing en wind- en zonne-energie,

10. Vlees moet in het hoge BTW tarief vanwege de grote schade aan het milieu.
Oneens
De SP is voorstander van het aanscherpen van de milieu- en dierenwelzijneisen, onder meer in de vorm van grondgebonden veeteelt met een hoog aandeel regionaal geproduceerd veevoer. De kosten van die maatregelen dienen geïnternaliseerd te worden in de prijs. Dat is effectiever dan het verhogen van de BTW op vlees.

11. Nederland moet geen strenger klimaatbeleid voeren dan wat Europees is afgesproken.
Oneens
Het goede moet het betere niet in de weg staan. Nederland moet de ambitie hebben om zo snel mogelijk op te rukken van de staart naar de kopgroep voor duurzame energieopwekking, maar er liggen ook kansen op het gebied van energiebesparing en –efficiency en waterbeheer.

12. Alleen nog handel toestaan in duurzaam gevangen, niet bedreigde vissoorten.
Eens
De mariene ecosystemen, het leven in zee, worden ernstig verstoord door overbevissing en destructieve vistechnieken. Het is ter bescherming van die ecosystemen en voor toekomstige voedselvoorziening nodig stevig op te treden.

13. Er mag best minder grond aangekocht worden voor het netwerk van beschermde natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur).
Oneens
De EHS is een enorm belangrijk project. De doelstelling om deze in 2018 compleet te hebben is voor de SP een harde eis. Het doel staat centraal: via natuurontwikkeling soortenrijkdom en landschap behouden. Als landeigenaren en agrariërs ervoor kunnen zorgen dat zij die soortenrijkdom en landschappen op een goede manier kunnen realiseren en beheren is verwerving van gronden overigens niet altijd nodig.

14. De overheid moet grote verhuurders verplichten om bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken.
Eens
In de bebouwde omgeving is veel energie te besparen. Door grote verhuurders te verplichten tot het nemen van alle maatregelen die over de levensduur rendabel zijn versnellen we het realiseren van die besparing. Daarnaast levert het voor de huurder -op termijn- een besparing in de woonlasten op.

15. Geen overheidssubsidies voor de milieubeweging.
Oneens
Subsidies aan de milieubeweging moeten wel zorgvuldig uitgegeven worden. Alleen projecten en programma’s die kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving en die aantoonbaar bijdagen aan de bewustwording en acceptatie van natuur en milieumaatregelen komen in aanmerking.

16. Er moet een Energiewet komen, die vastlegt dat Nederland de komende decennia geleidelijk helemaal overschakelt op duurzame energie.
Eens
De SP gaat zelfs verder. Er moet een klimaatwet komen die regels stelt aan het realiseren van energiebesparing, duurzame opwekking van energie en aan aanpassingen aan de veranderingen.

17. Grootschalige intensieve veehouderij draagt bij aan onze economie en mag niet uit Nederland verbannen worden.
Oneens
De landbouw dient omgevormd te worden. De negatieve effecten op natuur en milieu van grootschalige intensieve veehouderij zijn groot. De beste oplossing voor dit probleem is omschakeling naar grondgebonden veeteelt met meer regionale productie van veevoer.

18. De mogelijkheid om de komende jaren een nieuwe kerncentrale te bouwen moet open blijven.
Oneens
Wat de SP betreft zetten we in de komende regeerperiode in op meer duurzame oplossingen zoals energiebesparing en wind, zon en waterkracht, aangevuld met efficiënt fossiel, bijvoorbeeld door verplicht nuttig gebruik van restwarmte. Maar gelet op de noodzaak van leveringzekerheid en de geopolitieke kanten van onze energievraag moeten we gedurende de transitieperiode geen enkele techniek op voorhand uitsluiten.

19. Boeren mogen alleen nog subsidies krijgen als zij iets extra’s doen voor natuur, milieu en landschap.
Eens
De landbouw zou zodanig georganiseerd moeten zijn dat zij marktconform en vraaggericht produceert. Subsidies zijn dan niet meer nodig en enkel ter compensatie van inkomstenderving door instandhouding en beheer van natuur en landschap.

20. Alleen hout en voedingsmiddelen zoals palmolie en soja toestaan waarvoor gegarandeerd geen tropische bossen zijn gekapt.
Eens
De SP is voorstander van omgekeerde bewijslast voor importeurs. Als zij de duurzame en legale herkomst van de palmolie, hout en soja niet kunnen aantonen is er wat de SP betreft geen handel via Nederland mogelijk.

21. Nederland moet de toelating van genetisch veranderde landbouwproducten versoepelen.
Oneens
De SP is niet principieel tegen gentechnologie, maar heeft wel bezwaar tegen het louter om economische belangen toelaten van genetisch gemanipuleerde producten op de markt. De weging van maatschappelijke meerwaarde en effecten op natuur en milieu dient zorgvuldiger en transparanter te worden.

22. Reptielen en amfibieën, zoals schildpadden en salamanders, mogen vanwege hun natuurlijke gedrag en behoeften niet meer als huisdier gehouden worden.
Eens
Reptielen en amfibieën mogen niet gehouden worden tenzij ze op een (korte) positieflijst staan en een onafhankelijke commissie van wetenschappers expliciet heeft vastgesteld dat ze geschikt zijn om te houden als huisdier. De SP wil zo’n positieflijst voor alle
huisdieren. Zo gaan we de misstanden tegen dat dieren die volstrekt niet houdbaar zijn en soms zelfs voor mensen en andere dieren gevaarlijke ziektes verspreiden, als huisdier gehouden worden. Het is schandalig dat hoewel de Kamer zich al veelvuldig hiervoor heeft uitgesproken, er nog steeds geen positieflijst is opgesteld.

2 reacties »

  1. Detail opmerking over de kilometerheffing. Ik heb nooit begrepen waarom alles over plaats en tijd van het voertuig moet worden opgeslagen. Het lijkt mij toe dat alleen de verbruikte kosten moeten worden opgeslagen. De gebruiker moet kunnen zien voor hoeveel, welk tarief en welk soort weg (dus niet: welke weg) hij wordt aangeslagen. Gaat dat fout, dan kan hij zijn apparaat laten controleren.

    Reactie door Hans Moerman — mei 14, 2010 @ 1:16 pm

  2. Kieswijzers hebben hun nut, maar ik ben het eens met Paulus: de thema’s worden versimpeld, terwijl de werkelijkheid in ons dichtbevolkte land vaak veel ingewikkelder is. Heb je behoefte aan meer diepgang als het gaat om groen stemadvies?

    Kijk op http://www.StemMetJeGroeneHart.nl voor uitgebreide informatie over de verschillende partijstandpunten en een analyse van het stemgedrag in de afgelopen jaren.

    Reactie door Michiel Lust — mei 25, 2010 @ 8:26 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl