Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 3 december 2009, 20.13 uur – paulus
Categorie: water

“modelproject” By-pass Kampen gefileerd door Centraal Planbureau

Staatssecretaris Huizinga vindt het een modelproject. Een voorbeeld van geïntegreerde gebiedsontwikkeling. De aanleg van een nieuwe IJsselarm ten zuiden van Kampen kost echter meer dan drie keer zoveel als het oorspronkelijke Ruimte-voor-de-rivier-project, waarbij alleen het zomerbed van de IJssel verdiept werd. Het Centraal Planbureau hield het project tegen het licht en de staatssecretaris trok wit weg.

BypassKampen

Ik heb na een bezoek aan de regio, een half jaar geleden, al direct de conclusie getrokken dat er een stevig luchtje zit aan de grote haast die de provincie Overijssel, met in zijn kielzog de staatssecretaris, hebben bij de realisatie van het project. Aan de nieuwe IJsselarm is een grote, peperdure woningbouwlocatie gekoppeld. De commerciële partijen die daar achter zitten hebben uiteraard haast om deze vette vis zo snel mogelijk op het droge te brengen.
Huizinga zou echter alleen naar de veiligheidsaspecten moeten kijken, en niet de portemonnee moeten trekken om de projectontwikkelaars ter wille te zijn.

Tot vandaag stuitte ik met mijn argumenten op een muur van onbegrip bij de staatssecretaris en de woordvoerders van de coalitiepartijen. Maar er is hoop. Op 30 november verscheen het rapport Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte van het Centraal Planbureau. Dat is bijzonder helder over de maatschappelijke kosten-baten van het project. Een paar citaten:

“Sowieso voldoen de in de KBA besproken bypassprojecten 1a en 1b niet aan de ontwerpeis in het Nationaal Waterplan dat, totdat het kabinet uiterlijk in 2015 een beslissing heeft genomen over het IJsselmeerpeil, alle nieuwe projecten rekening moeten houden met een peilopzet van 1,5 meter. Het plan is gedimensioneerd op +0,5 m en houdt rekening met een latere verhoging tot 1 m. Het Waterdienst (RWS) rapport bevestigt de reeds in de voorlopige beoordeling getrokken conclusie dat het om waterstaatkundige redenen niet zeker is of aan de voorwaarde van effectiviteit van het direct aanleggen van de bypass is voldaan.” (pag.155)

“Het feit dat een maatregel andere toekomstige maatregelen niet hoeft te belemmeren, betekent niet dat deze maatregel een ‘no-regretmaatregel’ is. Voor die kwalificatie is vereist dat de maatregel robuust is in alle redelijk denkbare scenario’s. De mening van de Waterdienst is dat de bypass niet robuust is, niet eens qua ligging.” (pag.155)

“In het licht van het voorgaande lijkt het verstandig om geen omwisselbesluit te nemen en de zomerbedverdieping uit te voeren zoals is voorzien in de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit lijkt onder alle omstandigheden een ‘geen spijt’ maatregel. In een later stadium kan dan alsnog worden gekeken naar het eventuele nut van een bypass, rekening houdend met:
• Nieuwe veiligheidsnormen waarover het kabinet in 2011 wil besluiten;
• De sterke stijging van de schade bij overstromen als gevolg van compartimentering en de gevolgen die dat moet hebben op de veiligheidsnorm en de uitvoering van de dijken;
• De omvang van de verhoging van het peil op het IJsselmeer;
• Actuele inzichten rond de rivierafvoeren en mogelijkheden voor een andere afvoerverdeling;
• Andere mogelijkheden om gewenste veiligheidsverbeteringen tot stand te brengen.
Het nu versneld uitvoeren van een bypass, naast de zomerbedverdieping, voldoet niet aan de voorwaarde van effectiviteit en lijkt gelet op alle genoemde onzekerheden ook niet efficiënt. Of een gefaseerde aanleg van slechts een deel van plan 1b nu efficiënt is, bijvoorbeeld de woningbouw benoorden de Hanzelijn, is bij gebrek aan informatie niet beoordeelbaar.” (pag.159)

Daar lijkt me geen woord Spaans bij. Dus informeerde ik vanmiddag tijdens het voortgangsoverleg over Ruimte voor de Rivier aan Huizinga wat ze vindt van deze dodelijke kritiek. Ze bleek het rapport niet te kennen en heeft beloofd om op een termijn van enkele weken met een “uitgebreide schriftelijke reactie” te komen. Ik hoop dat de reactie niet alleen uitgebreid, maar ook overtuigend is. Anders kom ik met een motie om het project in de mottenballen te leggen.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

9 reacties »

 1. Goed gedaan, Paulus!!

  Ik hoop dat je collega’s, die ik opmerkelijk weinig kritisch acht (met name Koppejan en Boelhouwer)met je meegaan. Dien de prullenbakmotie alsjeblieft in.
  Drie weken is veel tijd voor de stas om de zaak weer recht te breien – misschien is er nog wel een positief advies te koop.
  Opmerkelijk was dat Huzinga’s partijgenoot (en peeniingmeester van de landelijk CU), de Kamper wethouder Boerman ook via ons + pers op de hoogte is gebracht. Hij heeft van de lokale krant een avond gekregen om op het hem onbekende CPB-rapport te studeren.
  Wij zijn woensdagavond zeer aanwezig in en om de raadszaal als het “voorontwerp-bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid” in de commissie RO wordt besproken.
  Opmerkelijk is dat de al sinds 6 oktober bestaande concept-bestuursovereenkomst tussen rijk, provincie en Kampen, nog steeds niet is vrij gegeven!!
  Sterker nog, slechts enkele raadsleden kennen het bestaan hiervan. Boerman beweert echter in het Nieuw Kamper Dagblad: “Er ligt niets in bureaulades of achter afgesloten kastdeuren. Als de commissie Ruimtelijke Ordening woensdag vergadert over de bypass bij Kampen ligt alle (financiële) informatie open en bloot op tafel.”
  Dat is dus liegen dat het gedrukt staat!

  Bart Zeven, Werkgroep Zwartendijk

  Reactie door Bart Zeven — december 3, 2009 @ 11:25 pm

 2. Beste Paulus Jansen,

  Eindelijk iemand die critsich meedenkt. Het hele plan berust op veel te veel aannames. Woningbouw is m.i. de enige drijfveer om een versneld besluit te nemen. Eerst baggeren en daarna maar eens verder zien. Verder sluit ik me volledig aan bij het standpunt van de Werkgroep Zwartendijk.

  Hans Noordhof

  Reactie door Hans Noordhof — december 5, 2009 @ 11:43 pm

 3. Grote klasse…..de aanhouder wint. Eindelijk ook anderen die door de ballon prikken. Ik hoop dat deze STAS, die ik een groot gevoel voor eerlijkheid en oprechtheid toedicht, nu ook zal kiezen voor de keuze om de hoofdzaak (veiligheid) ook hoofdzaak te laten zijn en allerlei onnozele en deels onware bijzaken terug te verwijzen naar de prullenmand !

  Reactie door albert corporaal — december 6, 2009 @ 7:58 pm

 4. De problemen in de Usseldelta hebben te maken met zowel wind als afvoer. Oplossingen voor deze problemen zullen dan ook in samenhang bekeken moeten worden omdat halfzijdige oplossingen veelal met effectief zijn.

  Een noodoverloopgebied/bypass in de Usseldelta betekent, dat de het zomerbed, winterbed of de dijken tot en met dit overloopgebied/bypass moeten worden aangepast. Hierbij levert een noodoverloopgebied/bypass alleen een oplossing voor extreme afvoeren.

  Voor storm zijn er nog veel onzekerheden, met name in het fysisch maximum van de wind, om daar nu al grootschalige oplossingen voor aan te dragen. Voor de situatie met een 10% hogere windsnelheid (van 125 km/uur naar 140 km/uur) (hetzij door klimaatverandering of onzekerheden) voldoen de dijken zeer waarschijnlijk niet.
  Bij de voorgestelde maatregelen is er van uitgegaan dat extreme afvoeren bovenstrooms van de Usseldelta geen problemen opleveren. Voor de hoge afvoeren (boven 15000 en tot 18000 m3/s) zijn de noodoverloopgebieden in het bovenbereik van de Rijntakken voorlopig toereikend.
  Voor de problemen in de Usseldelta zal alvorens oplossingen bedacht kunnen worden meer bekend moeten zijn omtrent de onzekerheden in het stormklimaat. Het KNMI doet hier onderzoek naar.

  uit Noodmaatregelen IJsseldelta

  Reactie door Patricia Cormeau — december 7, 2009 @ 4:19 pm

 5. Beste Paulus,
  Gezien de status en neutraliteit van het CPB is het mijns inziens duidelijk dat er in deze tijd van bezuinigen elke uitgaven (euro’s) goed worden nagerekend en geinvesteerd. Door het CPB is dit plan getorpedeerd en een kosten-baten analyse op los gelaten. Wanneer de politiek dit soort adviezen naast zich neer legt, waarom dan nog zoveel geld besteden aan al die externe onderzoeken!!! Het is van de raten. Wanneer houd het graaien nu eens op en gaan we weer over op de zeeuwse mentaliteit. Ons bint zunig. In Groningen is de Blauwe stad ook al een fisaco geworden. Er liggen daar kavels en staan huizen die geen mens kan betalen of ze moeten de loterij winnen. Hoezo ook weer een inverstering die over tien jaar nog geen rendement heeft opgelevert maar wel weer een stuk natuur heeft gekost. Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald. Als mw Huizinga dit project ondersteund dan zet ze hiermee de veiligheid van 55.000 inwoners op het spel in de komende jaren. Mijns inziens is dat geen CDA politiek bedrijven.

  Reactie door drs M.F de Groot — december 7, 2009 @ 11:29 pm

 6. @4 De Groot

  Dit lijkt me niet voor 100% een goed voorbeeld.

  “In Groningen is de Blauwe stad ook al een fiasco geworden. Er liggen daar kavels en staan huizen die geen mens kan betalen of ze moeten de loterij winnen. Hoezo ook weer een inverstering die over tien jaar nog geen rendement heeft opgelevert”

  Tot hier kan ik met je mee gaan.
  Overigens heeft men in Groningen ervaring met fors investeren in een zeepbel, gezien de Eemshaven gerealiseerd in 1974 en tot op heden nauwelijks enig rendement, nee alleen maar een onkostenpost voor het “Havenschap Delfzijl”

  Meer het laatste lijkt me niet juist:

  ” maar wel weer een stuk natuur heeft gekost.”

  Ik denk dat je de landerijen rond Winschoten nu niet zomaar het predikaat “natuurgebied” kunt opplakken.

  Wat dat betreft zou nu juist de Eemshaven van een 10-15 jaar terug in aanmerking kunnen komen. Door het zeer lang braak liggen was daar een soort Waddeneiland flora ontstaan, wespenorgis, rietorgis, ogentroost, slangenwortel enzovoorts. Ook wat broedvogels en trekvogels betreft en zelfs reeën en vossen hadden er hun domicilie. Wellicht zou je de laatste ontwikkelingen in dat gebeid, bijvoorbeeld de wens om er 2 kolencentrales te vestigen, eerder kunnen omschrijven als het vernietigen van een natuurgebied.

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — december 9, 2009 @ 3:30 pm

 7. Klote bypass!!

  Reactie door Piet — oktober 6, 2011 @ 11:21 am

 8. Klote bypassje!!!

  Reactie door Piet — oktober 6, 2011 @ 11:21 am

 9. [...] http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/12/03/modelproject-by-pass-kampen-gefileerd-door-centraal-plan... [...]

  Pingback door Buurtvisie | Waterveiligheid in Kampen — september 28, 2015 @ 5:50 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl