Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 26 augustus 2009, 10.28 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Cramer: 9% ernstig gehinderden geen probleem

Minister Cramer vindt het geen probleem als een grote groep mensen uit hun slaap gehouden worden door windmolens. Volgens een onderzoek van TNO zal bij haar nieuwe geluidsnorm 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden. Klaarblijkelijk beschouwt de minister dit als ‘collateral damage’ van haar beleid om wind op land te promoten.

wiekmolen
onlangs kwam een afgebroken wiek van een windmolen op de A6 terecht.

Dit blijkt uit de antwoorden van de minister op de vragen die ik samen met mijn collega Halbe Zijlstra aan haar stelde.
Minstens zo verontrustend vind ik dat de minister geen enkele reden ziet om actie te ondernemen om de veiligheidsnormen rond windmolens aan te scherpen, nu blijkt dat er met regelmaat wieken of zelfs hele gondels afbreken.

Ik vind de reactie van de minister onder de maat en zal daarom bij een komend debat over windenergie zeker op de zaak terugkomen en zo nodig een motie aan de Kamer voorleggen.
Juist als je windenergie wil bevorderen is de opstelling van de minister oliedom. Hij tast het draagvlak onder de bevolking aan, waardoor het verzet tegen een molen in je achtertuin alleen maar zal toenemen. Niet sjoemelen met geluids- en veiligheidsnormen dus.

antwoorden op de vragen (nr. 14196) van de leden Zijlstra (VVD) en Jansen (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gesteld op 22 juli 2009 over de geluids- en veiligheidsnormering voor windmolens.

1. Kunt u onderbouwen dat bij een geluidsnorm voor windmolens gebaseerd op de Lden- methodiek “… de berekende geluidhinder beter weergeeft wat omwonenden na plaatsing van de windmolens zullen ervaren”?
Hier zijn 2 stappen te onderscheiden: ten eerste de keus voor een geluidmaat die de mate van geluidhinder goed kan voorspellen, en ten tweede gedegen onderzoek naar de samenhang tussen geluidmaat en hinder in het specifieke geval van windturbines.
In EU verband is bij het aanvaarden van de Richtlijn voor het evalueren en beheersen van omgevingslawaai (EC 2002/49) gekozen voor de Lden als geluidmaat. Aan deze keuze ligt het nodige aan theoretisch en praktisch onderzoek ten grondslag. Deze zijn in het EU-position Paper “Indicators for Noise” (1999) uitvoerig beschreven. Ook later onderzoek laat zien dat in alle onderzochte gevallen de Lden de hinder uitstekend beschrijft.
Voor wat de tweede stap betreft heeft TNO (Hinder door geluid van windturbines, rapport nr 2008-D-R1051/b) onderzoek verricht naar een dosis-effect relatie tussen de Lden en de hinder voor windturbines. Het onderzoek is gebaseerd op een beperkt aantal studies in Nederland en Zweden, waardoor de door TNO afgeleide dosis-effect relatie een grotere onzekerheidsmarge kent dan bijvoorbeeld de dosis-effect relatie voor wegverkeer. Uit het onderzoek blijkt niettemin dat het geluid van windturbines bij gelijke belasting (in Lden) als hinderlijker wordt ervaren dan geluid van wegverkeer, railverkeer of industriële bedrijvigheid.

2. Is het waar dat u een Lden- norm van 47dB wilt gaan hanteren? Zo nee, welke norm dan wel? Zo ja, hoe bent u tot deze norm gekomen en kunt u uiteenzetten hoe die zich verhoudt tot de huidige situatie?
In de ontwerp AMvB die in augustus aan de Kamers gestuurd zal worden wordt gekozen voor een norm van 47 Lden. Dit komt overeen met de huidige uitvoeringspraktijk. Uit het onder vraag 1 vermelde onderzoek van TNO naar hinder van windturbines blijkt dat een normwaarde van 47 dB Lden circa 9% ernstige hinder mag worden verwacht.
Een dergelijk niveau van ernstige hinder is goed vergelijkbaar met hetgeen bij de normering voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai als maximaal toelaatbaar wordt beschouwd. Een norm van 47 dB Lden die aansluit bij de bestaande uitvoeringspraktijk is dan ook toereikend uit oogpunt van bescherming tegen geluidhinder.

3. Is het waar dat momenteel in landelijke gebieden een LA,RT-norm van 30 tot 35dB wordt gehanteerd voor de nachtelijke uren? Hoe verhoudt dit zich tot de voorgestelde Lden van 47dB?
Voor het goede begrip dient hier een onderscheid gemaakt te worden tussen meldingsplichtige en vergunningsplichtige windturbines. De meldingsplichtige windturbines (solitaire windturbines en parken van minder dan 15 MW) vallen qua normering onder het Activiteitenbesluit. Deze normering – gebaseerd op LA,RT =40 dB(A) in de nacht + toepassing windnormcurve- komt gemiddeld overeen met 47 Lden.
De vergunningsplichtige windturbines worden op dit moment in eerste instantie getoetst aan de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Deze circulaire van het Ministerie VROM adviseert het bevoegd gezag in zijn algemeenheid over geluidnormering bij vergunningverlening. Centraal staat daarin een gebiedsafhankelijke normering, die voor stil landelijk gebied een nacht-LA,RT van 30 dB(A) is en voor landelijk gebied met agrarische activiteiten 35 dB(A).
Het is niet eenvoudig om deze normen om te rekenen naar Lden, omdat het in dit geval nog sterker afhangt van de aannames bij de LA,RT berekening; echter veelal zal dit lager dan 47 Lden zijn.
Het bevoegd gezag kan echter van dit advies afwijken. De indruk bestaat dat dit in de huidige uitvoeringspolitiek voor windturbines op vrij ruime schaal gebeurt waarbij dan veelal de norm van het Activiteitenbesluit wordt gehanteerd.

4. Klopt het dat de Lden- methodiek uitgaat van de integratie van dag-, avond- en nachtwaarden, met een vaste middelingstijd van 1 jaar? Zo ja, is dit een impliciete verruiming van de geluidsruimte voor windturbines, omdat voortaan geluidsoverlast tijdens draaiuren gemiddeld wordt met windstille perioden? Kunt u het antwoord motiveren?
De definitie van de Lden is een jaargemiddelde waarin de avond met 5 dB(A) is verhoogd en de nacht met 10 dB(A). Dit heeft weinig te maken met verruiming of versoepeling, maar betreft de wijze van meten. Een lage Lden waarde komt overeen met weinig hinder, of dit nu veroorzaakt wordt door stille periodes of door grotere afstanden. Bij gebruik van de LA,RT is dit verband echter minder duidelijk omdat de tijd waarover de waarde optreedt niet is vastgelegd. Er is wetenschappelijk gezien dan ook geen verband bekend (of vast te stellen) tussen de LA,RT zoals gedefinieerd in de Handleiding Meten en rekenen industrielawaai en de mate van hinder.

5. Is het u bekend dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat windturbines juist tijdens de nachtelijke uren de meeste geluidsoverlast veroorzaken? Waarom hebt u desondanks gekozen voor de Lden- methodiek en niet voor de Lnight- methodiek, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met geluidoverlast tijdens de nachtelijke uren?
In het proefschrift van dr van den Berg is aangetoond dat de nacht- en avonduren bij (hoge) windturbines een belangrijkere rol spelen dan bij andere geluidbronnen. Dat heeft te maken met de geluidproductie (’s nachts waait het harder op grotere hoogte) en met de geluidwaarneming (minder wind na zonsondergang). In de belevingsonderzoeken (zoals gerapporteerd door TNO, zie het antwoord op vraag 1) kon het aspect slaapverstoring wat minder overtuigend worden aangetoond dan hinder. Omdat de Lden in dit geval sterk afhangt van de nacht- en avondwaarde en aannemelijk is dat de hinder ook afhangt van de avondperiode is er voor gekozen alleen de Lden als geluidmaat te kiezen. Bij de keuze van 47 Lden wordt overigens een Lnight van 41 dB impliciet vastgelegd. Dit is vergelijkbaar met de voorkeurswaarden bij wegverkeer (40-45 Lnight), railverkeer (45-50) en industrielawaai (40-45) en lager dan bij luchtverkeer waar een waarde van ca 49 Lnight is vastgelegd. Volgens recente inzichten van de Wereld gezondheidsorganisatie zijn tot een Lnight van 40 dB nauwelijks gezondheidseffecten van nachtelijke geluidblootstelling te verwachten

6. Sluit de Lden- methodiek handhaving door middel van directe immissiemetingen uit?
Zo nee, onder welke condities kunnen immissiemetingen straks worden ingezet voor handhaving? Zo ja, welke wettelijke middelen staan omwonenden in de nieuwe systematiek ter beschikking om overlast te kunnen onderbouwen?

Het middels metingen bepalen van jaargemiddelde immissiewaarden is inderdaad geen eenvoudige opgave, zeker bij de lage – in absolute zin – geluidsbelastingen die hier in het geding zijn. In het concept reken- en meetvoorschrift Windturbines is echter een praktische meetmethode van de geluidsproductie van een windturbine opgenomen. Daarmee kan worden vastgesteld of een turbine aan de eisen voldoet die bij het akoestisch onderzoek gesteld zijn. De wettelijke middelen voor omwonenden bestaan uit indienen van een klacht bij het bevoegd gezag en eventueel aandringen op het nemen van een handhavingsbeschikking. In uitzonderlijke gevallen kan worden verzocht maatwerkvoorschriften vast te stellen.

7. Bent u bereid de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) en ministeriële regeling waarin u de aanpassing van de methodiek en de geluidsnorm regelt, aan de Kamer voor te leggen en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten?
Ingevolge artikel 21.6, 5de lid van de wet milieubeheer wordt de ontwerp AMvB medio augustus aan beide Kamers toegezonden. Vanaf het eind van het reces ligt het ontwerp ligt 4 weken ter inzage, zodat tot 29/9 geen onomkeerbare stappen worden gezet.

8. Klopt het dat er vaker onderdelen van windmolens afgebroken/neergestort zijn dan het recente geval nabij de A6 ? Hoe vaak? Wordt er een registratie bijgehouden van dergelijke ongevallen?
Het klopt dat een windmolen kan afbreken of omvallen en daarom is het verstandig om een veilige afstand aan te houden tussen een windmolen en kwetsbare objecten. Er wordt geen centrale registratie bijgehouden van ongevallen met windmolens, maar ongevallen moeten op grond van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer worden gemeld aan het bevoegd gezag.

9. Deelt u de mening dat (minstens) zes ongevallen binnen tien jaar tijd een opvallend hoog aantal is op een paar duizend geplaatste windmolens?
Het is moeilijk te zeggen of het aantal ongevallen/incidenten met windmolens in vergelijking met andere bedrijfsactiviteiten hoog of laag is. Exploitanten zijn verplicht om volgens de stand der techniek hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en de milieueffecten te beperken. Incidenten en ongevallen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, maar zijn niet helemaal uit te sluiten.

10. Zijn het Handboek Risicozonering Windturbines, het Activiteitenbesluit 2007 en de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken 2002 ooit aangepast op basis van de ervaringen met ongelukken en andere relevante incidenten?
Zo nee, bent u bereid om lessen te trekken uit de ongelukken en incidenten en de relevante regelgeving waar nodig aan te passen?

Het Handboek Risicozonering Windturbines is een advies hoe om te gaan met de veiligheidsaspecten van windmolens in de ruimtelijke ordening. Dit advies is mede gebaseerd op historische faalgegevens van windmolens, die resulteren in het berekenen van risicoafstanden. Het veiligheidsbeleid in het handboek is naar het voorbeeld van het externe veiligheidsbeleid voor bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen gericht op het voorkomen van dodelijke slachtoffers in de omgeving. Ik zie geen reden om voor windmolens strenger beleid te hanteren dan voor bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen.

zie ook: dossier windenergie

27 reacties »

 1. Geachte Paulus Jansen en Halbe Zijlstra,
  Het is van het grootste belang dat mevr. Cramer wordt tegengehouden in haar manipulaties inzake de geluidsnormen voor windturbines. Zorg er voor dat AL uw collega’s in de Tweede Kamer hiervan goed op de hoogte worden gesteld. Ik erger mij al lange tijd aan de onzinnige opmerkingen die mevr. Cramer telkens weer uitspreekt als het gaat om windenergie. Het is en blijft: “windmolens draaien alleen op subsidies”.
  Ook de heren Willem Vermeend (ex staatssecretaris financieên) en Henk Keilman (windmolen ondernemer en vriend van Vermeend) graaien uit de windmolen subsidiepot om hun eigen betrokkenheid bij windenergie te financieren.

  Reactie door j.r.i.m.de wolf — augustus 28, 2009 @ 8:58 am

 2. graag zo snel mogelijk op houden met windmolens in het landschap, en al helemaal ophouden met getrek aan normen en meetmethoden; dat is volksverlakkerij !!
  Jolly van der Ent

  Reactie door j i van der ent — augustus 28, 2009 @ 11:21 am

 3. Geachte heer Jansen,
  Mede gezien de toestand van ’s lands financien en de bittere noodzaak tot bezinning op het energiegebruik en produktie het navolgende:

  Er zijn in het verleden diverse onderzoeken verricht naar de effectiviteit van windenergie. De uitkomsten waren negatief voor wat betreft het energierendement, het milieurendement alsmede het economisch rendement. Door de windenergielobby wordt vervolgens gesteld dat deze onderzoeken achterhaald zijn en de nieuwe windmolens veel effectiever zijn.
  Gezien de grootte hoeveelheid subsidie die wordt besteedt aan windenergie(het is een industrie geworden met bijbehorende belangen) is het m.i. zinvol om een onafhankelijk instituut nu eens een onderzoek te laten instellen naar deeffectiviteit van windenergie mede gezien alle bijbehorende nadelen.
  Naast de windmolens moeten de volledige andere mogelijkheden voor het opwekken van energie blijven bestaan voor het geval de wind wegvalt. Ook deze producenten moeten economisch blijven draaien!

  Zelf zie ik dagelijks hoe er onzuinig met energie wordt omgesprongen. Met name bij de jeugd zie ik dat er nauwelijks besef is voor energiebesparing. Zelf ben ik een groot voorstander van licht(zonne)energie. Het is m.i. wijs om daar de toekomst op terichten Alle platte daken van semi en overheidsinstellingen bedekken met zonnecellen etc.
  Ik hoop dat u zich mijn zorg zoals hiervoor vermeldt aantrekt en andere partijen weet te bewegen om voormeld onderzoek in in te stellen. Ik vermoed dat de windenergielobby een onjuist beeld schetst met alle nadelige gevolgen vandien voor de wereld.

  In afwachting van uw berichten, met vriendelijke groet,

  Robert Zonnevylle

  Reactie door R. Zonnevylle — augustus 28, 2009 @ 11:45 am

 4. Nederland gaat voorbij aan de raliteit
  Windmolens horen niet tussen de mensen, maar op wijdgestrekte vlaktes, daar waar de mensen niet worden gehindert.
  Nederland is het dichtsbevolkte land van europa, maar heeft wel veel kustgebieden. Dus gewoon 1 groot veld maken in de noordzee en dan geen windmolens op land !!!!

  Reactie door hartog — augustus 28, 2009 @ 12:18 pm

 5. Jammer dat dom en eigenwijs vaak samen door het leven gaan.
  Nog een paar decenia en we schamen ons rot dat er ooit zo veel geld is gestoken in windenergie.
  Voor de fabrikanten en exploitanten is het gewoon een eenvoudige manier van schaamteloos graaien in de pot van Egypte.
  Windenergie en subsidie?? Een groffe schande!!!

  Reactie door Niels Leffertstra — augustus 28, 2009 @ 3:01 pm

 6. Windenergie, vooral op land, is uitsluitend goed voor een bepaald mileu.
  Al zet je Nederland boordevol met windmolens het effect zal 0,0 zijn en zal ons leefmilieu en ons landschap, kijk eens in de polders en de plannen bij Urk, verknallen.
  Het wordt ons, en de beleidsmakers, door de de bedrijven die op de miljarden subsidie uit zijn , veel te rooskleurig voorgespiegeld.
  Uitsluitend symboolpolitiek.
  Verlos ons van grootschalig windenergie op land en subsidieer onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar echte duurzame oplossingen.

  Reactie door Ab Reeze — augustus 28, 2009 @ 4:25 pm

 7. Geachte heer Jansen,
  Goed dat u samen met uw collega hiertegen in het geweer komt. U moet echter de bijna fundamentalistische Samsons en Cramers overtuigen van hun doodlopende weg. Ik heb meer dan 5 jaar gevochten tegen een windmolenpark voor mijn deur. Je wordt er gek van. In eerste instantie dacht ik ,als het goed is voor het milieu dan moet ik mijn woongenot daar maar aan opofferen.Toen ik mij er in verdiepte bleek,dat alleen de initiatiefnemers er beter van werden,maar niet het milieu. Het is een ongelijke strijd. De buro’s voor rechtshulp zijn vrijwel opgeheven en je moet als leek vechten tegen een veel machtiger partij.
  Als soc. wet. heb ik gemerkt dat windturbines slecht zijn voor het milieubesef. We hoeven niet zuinig met energie om te gaan want de energie van windturbines is gratis.Mevrouw Cramer heeft dit onlangs ook bevestigd. Het gaat niet om de opbrengst,maar om de ICOON functie. Inderdaad. Een ander geluid dat ik regelmatig op vang is dat je niet tegen windturbines kunt zijn ,want anders krijgen we kernenergie. Alsof dat vergelijkbare grootheden zijn.
  Als nu ook nog de geluidsnormen worden verlaten worden is het hek van de dam. Is het de dames en heren bekend dat geluid naast hinder ook gezondheidsklachten kan veroorzaken? En wat zijn de kosten daarvan? En wordt bij de zogenaamde opbrengsten ook het vervangen van het electriciteitsnet betrokken?
  En waarom moet een windpark op zee kilometers uit de kust en mogen ze in ons dichtbevolkte land vlak bij woningen geplaatst worden?
  Het is geen wonder dat de burger zich van de politiek afwend als niet geluisterd wordt wat de mensen bezig houdt. U weet wat de gevolgen daar van zijn.Sterkte er mee.

  Reactie door A.Welles — augustus 28, 2009 @ 5:06 pm

 8. Misschien moet minister Cramer de windmolens maar lekker naast haar eigen woning neerzetten i.p.v. belastingbetalende burgers op te zadelen met allerlei ongemakken zoals geluidshinder, hogere energietarieven die de consument uiteindelijk mag betalen.En vooral het verkwisten van gemeenschapsgeld door deze minister en gemeenten op het gebied van dit onderwerp.Groene energie prima maar waarom geen zonneenergie ? Omdat hier niets aan te verdienen valt door de overheid ? Want dan krijgen wij een self supporting energiebeleid
  en wie kan dan nog energietarieven verhogen ?

  Reactie door scheijndel — augustus 28, 2009 @ 5:28 pm

 9. Nederland is te klein en te dicht bevolkt voor nog meer windturbines op het land.
  Zet ze in zee waar geluidoverlast,slagschaduw- hinder, landschapsvervuiling en afvallende wieken geen mensen tot last zijn.
  Dat men in de politiek hier nu nog niet van doordrongen is, is voor een gewone burger niet te bevatten.
  Zou het dan toch waar zijn dat er windhandel wordt beoefend?

  Met vriendelijke groet Jan.

  Reactie door J.Paulusma — augustus 28, 2009 @ 6:56 pm

 10. Het zijn vooral de nauwelijks meetbare laag-frequente tonen die de oorzaak zijn van de overlast. De windmolens geven een nauwelijks hoorbare brom-toon af die je kan vergelijken met de airconditioning in een warenhuis. Je hoort het niet, alleen als de airco wordt uitgeschakeld zeg je tegen jezelf, hè wat een rust. De laagfrequente tonen geven op termijn een onrustig gevoel in je lichaam, wordt soms misselijk en je voelt je opgejaagd. Dit aspect moet veel meer aandacht krijgen. Het heeft niets met de decibellen of Lden-norm te maken. Het gaat niet om het meetbaar hoorbaar geluid, maar juist in het frequentiebereik rond de 20 tot 40 hertz. Je hoort het niet maar voelt het wel in je maag, darmen en hoofd.
  Gaarne meer onderzoek naar deze bevindingen.

  Reactie door Alfons Lonte — augustus 28, 2009 @ 7:48 pm

 11. Beste heer Jansen,
  Laat onze minister eerst maar eens de openluchtijsbaan te Biddinghuizen sluiten en de overdekte ski-piste in de Randstad en de open winkelpuien in de winter en alle idiote verlichting ’s nachts.
  Dan hoeft ze zich over de onrendabele en horizonvervuilende windturbines niet meer te bekommeren.
  Dank voor Uw inzet en met vriendelijke groet,
  Bert Mulder, Werkgroep “Horizon” Dongeradeel.

  Reactie door Bert Mulder — augustus 29, 2009 @ 9:05 am

 12. Beste heren Jansen en Zijlstra,

  na voorgaande reacties gelezen te hebben kan ik nog maar weinig toevoegen.
  Het enige wat ik wel kwijt wil is wanneer gaat de politiek eindelijke is serieus nadenken over
  het energie vraagstuk i.p.v. good feeling politiek d.m.v. het plaatsen van windmolens.

  Reactie door Claus van der Velden — augustus 29, 2009 @ 5:36 pm

 13. Geachte heer Jansen,
  Hoeveel stille gebieden zijn er nog in Nederland? Hier in Dedemsvaart is het soms nog écht stil, maar als het aan de politiek ligt niet lang meer, want ook hier moeten er windturbines komen.
  Van harte eens met de vorige reacties. Mevrouw Cramer rekt gewoon de normen op omdat ze coute que coute haar plannen wil doorzetten. Zorg voor het milieu wil ook zeggen dat je de stilte koestert. Kijkt u a.u.b. ook even op onze website http://www.boldor.nl om te zien hoe mensen verschrikkelijk in de tang genomen worden door deze misplaatste politiek en de winenergielobby. Op land dus NEE. Op zee ermee!!

  Reactie door J.C.T. Ringeling — augustus 29, 2009 @ 7:45 pm

 14. Dit kabinet schermt toch altijd met normen en waarden?
  Laat de Kamer dan de gemanipuleerde Normen van mevrouw Cramer eens afzetten tegen de als ernstige overlast ervaren Waarden.
  U mag deze zinsnede best gebruiken in een debat hoor.

  Reactie door Peter Munnik — augustus 29, 2009 @ 9:23 pm

 15. Geachte heer Jansen,
  Mevrouw de minister Cramer moet haar normen en waarden eens goed bijstellen en moet vooral deze gedrochten in haar tuin laten plaatsen, kan ze zelf ondervinden hoe onnodig deze gedrochten overlast en horizonvervuiling teweeg brengen.
  Ik wens u een goede campagne toe tegen deze mevrouw Cramer, die zich laat inpakken door de windenergie lobby.
  Hoogachtend,
  R. Pentland.

  Reactie door R. Pentland — augustus 30, 2009 @ 3:09 am

 16. Geachte heer Jansen

  Vorige week heeft minister Cramer een nieuw Windpark in de Kop van Noord Holland geopend.
  In haar toespraak sprak ze over het prachtige resultaat. Na meer dan 16 jaar procederen is het dan eindelijk gelukt. Op deze feestelijke opening was de dorpsraad uit Burgerbrug niet uitgenodigd en ook niet welkom, want ze wisten maar al te goed dat er heel veel weerstand tegen dit park is.

  Omwonenden ondervinden nu ernstige geluidsoverlast waardoor de leefomgeving danig is verstoord. 9 % overlast? In de praktijk is dit cijfer slechts een benadering.

  Een schandalige vertoning. De weerstand tegen windenergie neemt hierdoor steeds enstigere vormen aan.

  Nog ruimere geluidnormen hanteren? Dit staat gelijk aan nog minder draagvlak .

  Reactie door Dasselaar — augustus 30, 2009 @ 9:56 am

 17. Geachte Hr. Jansen,
  Zou zo graag u reactie op deze ingezonden reacties willen zien.
  En als u het er niet mee eens bent willen we dat graag horen waarom u het er niet mee eens bent om een open discussie te kunnen voeren.
  Vriendelijke groeten, Ab Reeze

  Reactie door Ab Reeze — augustus 30, 2009 @ 8:06 pm

 18. Geachte heer Jansen,

  Het is triest dat wij weer het oerwoud worden ingestuurd met allerlei onbegrijpelijke terminologie over geluidsmormen en dat een gedeelte van de bewoners maar overlast moet accepteren. Waarom wordt niet duidelijk uitgelegd wat een en ander voor de directbetrokkenen betekent, zodat er een fatsoenlijke discussie kan worden gevoerd over de te verwachten overlast en of dat wel acceptabel is?

  Reactie door J.M. den Hoedt — augustus 30, 2009 @ 8:39 pm

 19. Geachte Heer Jansen,
  Onze actiegroep hoopt ook dat u een goede campagne kan gaan voeren zodat het voor eens en altijd duidelijk is wat deze vorm van energie opwekking nu eigenlijk betekent. Het feit dat Min. Cramer zo laks omgaat met haar kennis omtrent het aantal ongevallen is niet te geloven. Wij lazen over ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst Evelop en Prorail inzake bouw windmolens over het spoor, Slot Zeist in Zeist. Zou Cramer misschien al eens zover zijn gekomen met “nadenken” over de gevolgen van een windturbine ongeluk waarbij een treinwagon met gevaarlijke stoffen wordt geraakt??? Het risico schuift ze nu al af naar de exploitanten!!! in de wetenschap dat ongevallen niet altijd te voorkomen zijn. BESCHAMEND MINISTER CRAMER. U komt o zo graag om windturbineparken te openen, komt u ook om ze te sluiten na calamiteiten. Stop alstublieft met deze struisvogelpolitiek en begin eens na te denken over het echte welzijn van alles en iedereen.

  Reactie door Actiegroep Seven tegen windenergie Klavertje 4 — september 4, 2009 @ 6:46 pm

 20. Ik ben verheugd dat u zich inzet tegen nog meer geluidsoverlast door windturbines. Wij hebben ze enige jaren geleden met moeite kunnen weghouden uit onze omgeving. Wij ‘genieten’ al van HSL, A4 en Schiphol. De redenering dat windturbinegeluid van eenzelfde orde is, en dus wel kan worden toegevoegd, is onzedelijk.
  Succes gewenst,
  Jan Veraart, Woubrugge

  Reactie door Jan Veraart — september 6, 2009 @ 2:47 pm

 21. Wat mij in deze discussie verbaasd is dat mensen blijven zeggen dat windmolens niet rendabel zijn zowel niet energetisch als economisch.

  Stichting de Windvogel beheert prive een aantal molens waaronder de Amstelvogel. Deze staat bij het knooppunt van de A2/A9, voor velen vast bekend.

  Deze molen produceert op jaarbasis ongeveer 4.400.000kWh. Dat is, uitgaande van 7cent/kWh, per jaar een opbrengst van E 308.000,- . Ik durf niet met zekerheid te zeggen wat deze molen heeft gekost om te plaatsen, maar met eerder genoemde opbrengst per jaar lijkt mij dat windmolens wel degelijk economisch rendabel is.

  Daarnaast kunnen windmolens wel degelijk op land, kijk maar naar de Flevopolder waar een aantal boeren een windcoorporatie zijn begonnen.

  Reactie door Martin Kleinman — september 7, 2009 @ 8:52 am

 22. Beste Martin Kleinman
  Dat windturbines geen subsidie meer nodig hebben?.
  Lees ik dit nu uit u verhaal?.
  Ze zijn economisch rendabel.

  Reactie door D. Puijk — september 7, 2009 @ 5:57 pm

 23. @22,

  Ik stel inderdaad dat er geen subsidie nodig is op windmolens. Op http://www.windvogel.nl is een hoop te vinden over het Amstelvogel project inclusief haar opbrengst per maand. Daar heb ik ook de opbrengstcijfers weg.

  Ik weet dat deze windmolen is betaald door de leden van de windvogel alsmede dat een gedeelte is geleend ( hypotheek ) bij de Rabobank en de ASN Bank. En voor zover ik weet is deze molen zonder subsidie aangevraagd.

  Ik heb trouwens de aanschafkosten gevonden. Ik vond hierover een artikel in de Trouw. De molen kostte in aanschaf 2,25 miljoen euro. Met eerder genoemde opbrengst is deze molen in mijn ogen wel degelijk economisch rendabel.

  Daarbij is de verwachting dat de kWhprijs de komende jaren zal blijven stijgen waarmee de economische terugverdientijd van deze molen dus nog wat eerder zal liggen.

  Hetzelfde geldt voor de boeren in de Flevopolder, deze hebben ook via de Rabobank leningen afgesloten voor de plaatsing van de windturbines die er staan. De meeste staan in de hoek A27/A6/N302. Het betreft hier een dunbevolkt gebied en is in mijn ogen een ideale plek om deze turbines te plaatsen zonder dat veel mensen hier overlast van hebben.

  Daarbij ontkomen we er denk ik niet aan dat er zowel extra windmolenparken op land en op zee geplaatst moeten worden. Door de grotere spreiding van de parken is er altijd wel ergens wind waardoor er veel minder buffercapaciteit standby moet worden gehouden aan reguliere centrales.

  Reactie door Martin Kleinman — september 8, 2009 @ 2:16 pm

 24. Als windmolens economisch rendabel zijn begrijp ik niet goed dat er zoveel subsidie bij moet. Afgezien van de rendabiliteit gaat men voorbij aan de overlast die veel memsen ervaren in hun directe woonomgeving. Men gaat uit van geluidsnormen en slagschaduwnormen die steeds verder worden opgerekt. Wij wonen op 10 meter boven de voorgeschreven minimale afstand van zo’n windmolen en ervaren de overlast (‘binnen de huidige normen’) als ernstig. Geen raam open s’nachts, buitenzitten in de tuin met geluidsoverlast, ook binnen is het nooit meer stil, periodiek het sluiten van gordijnen overdag wegens slagschaduw etc. In de loop der jaren ben ik de normen steeds onbegrijpelijker gaan vinden. Het zijn voor mij abstracte gegevens die niets meer te maken hebben met de mate van overlast die wordt ervaren.
  De exploitant van deze windmolen, de “milieuridder”, dient puur zijn eigen financiele belang (gesubsidieerde aankoop en forse jaarlijkse inkomsten) en woont er zelf uiteraard niet bij. En voor dit winstbejag mogen wij als omwonenden, afgezien van het daaraan meebetalen (aan de subsidie)via onze belastinggelden, inleveren op de kwaliteit van onze woonomgeving. Het bepleiten van windmolens in een dunbevolkt gebied is voor mij ook niet te bevatten. Of hebben bewoners van dunbevolkte gebieden slechtere oren of minder slaap nodig? Het valt me op dat mensen a. die ze niet in hun omgeving hebben of b. bij de produktie en afzet van windmolens betrokken zijn, danwel c. er een ander (meestal financieel) belang bij hebben (zoals de dorpsbelangclubs die door de exploitant wat geld toegestopt krijgen) geneigd zijn serieuze klachten over de overlast af te doen als gezeur en overgevoeligheden of ze gewoon te negeren.
  Ik hoop dat u zich blijft inzetten tegen de overlast van windmolens en wens u succes bij uw nuttige werk.
  Met vriendelijke groet,
  Reinie van der Linden.

  Reactie door Reinie van der Linden — september 10, 2009 @ 6:58 pm

 25. Helaas een hoop negatieve reacties over Windenergie, (Oliemaatschappij medewerkers of OPEC vrienden?) als er wat minder belasting op windenergie betaald hoeft te worden, dan is er inderdaad helemaal geen subsidie meer nodig!
  http://www.olino.org/articles/2006/12/28/zin-tegen-onzin-over-windenergie
  http://www.olino.org/articles/2007/12/28/windmolens-feiten-en-ficties

  Reactie door Danny — oktober 18, 2009 @ 9:51 pm

 26. @ 24 naar de overlast moet inderdaad gekeken worden, ik kom graag een keer langs, mail me op het web-log. Soms kan een flinke dikke rij coniferen al een hoop geluid weg nemen ook het type windmolen is van zeer groot belang!

  Reactie door Danny — oktober 18, 2009 @ 9:55 pm

 27. Danny wordt zeker ook gesubsidieerd door de windmolenlobby.
  En is nu zeker ook nog akoestisch deskundige!
  Kijk naar de hoogte van een conifeer en de hoogte van de windturbine!
  En geluid demp je trouwens alleen door er een zware massa voor te zetten( dik glas, steenwol o.i.d.).
  Mijn huis is geluid-geisoleerd door Rijkswaterstaat onder directie van een akoestisch bureau uit Assen.
  Een boomwal zou volgens deze deskundigen geen effect hebben.
  En zou zelfs nadelig kunnen werken omdat het geluid er over heen gaat en dan versterkt op de gevel terecht komt.
  Gr Jan.

  Reactie door J.Paulusma — oktober 29, 2009 @ 10:39 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl