Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 8 juli 2009, 12.07 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, water

Zuinig op onze dijken

Misschien lijkt bovenstaande titel een open deur. Toch is dat niet zo. Gemeenten en projectontwikkelaars bedenken voortdurend leuke bouwplannen nabij, tegen, op, in of onder onze dijken. Het waterschap Zuiderzeeland heeft daarom wat spelregels op papier gezet. Wat mij betreft volgen de andere waterschappen ASAP.

westfriesland

Zuiderzeeland deelt een dijk en het gebied eromheen op in een aantal delen. Het centrale deel van de dijk is de kernzone. Hierin is geen nieuwe bebouwing toegestaan. Aan weerszijden hiervan ligt een gebied met bouwbeperkingen. Deze is 20 meter in stedelijk gebied, zowel binnen- als buitendijks. In het landelijk gebied is deze zone 50 respektievelijk 100 meter. Daarbuiten ligt nog de zogeheten buitenbeschermingszone. Zo ontstaat in totaal een strook van 175 meter buitendijks en 100 meter binnendijks, waar het waterschap beperkingen stelt om goed dijkbeheer te kunnen waarborgen.

Ik heb naar aanleiding van het beleidsplan ‘Bouwen nabij primaire waterkeringen’ van Zuiderzeeland schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Huizinga. Wat mij betreft zou bekeken moeten worden of dit soort uitgangspunten landelijk gaan gelden.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over bouwen nabij primaire waterkeringen.

1. Heeft u kennis genomen van de beleidsnota ‘Bouwen nabij primaire waterkeringen’ van het waterschap Zuiderzeeland?

2. Onderschrijft u de uitgangspunten van de beleidsnota, in het bijzonder de volgende aspecten:
- blijvend herkenbare waterkering;
- inrichting zonder ingewikkelde kunstwerken en constructies en met een lange levensduur;
- bij de inrichting nabij een waterkering voldoende aandacht voor de risico’s in de ondergrond.
Indien u deze uitgangspunten niet (volledig) onderschrijft, kunt u dit standpunt motiveren?

3. Is het naar uw mening mogelijk en wenselijk om –in overleg met de beheerders- landelijke uitgangspunten te formuleren over bouwen nabij primaire waterkeringen?

4. Hebben alle waterschappen die zorg dragen voor primaire waterkeringen richtlijnen geformuleerd voor bouwen deze waterkeringen?

5. Zo nee: Is het naar uw mening wenselijk dat deze richtlijnen er wel komen en zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl