Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 7 november 2008, 17.54 uur – paulus
Categorie: wonen

Hoe lang zit deze minister er nog?

Minister Vogelaar probeerde na afloop van het debat over de ss Rotterdam en de verworpen motie van wantrouwen van de SP zelfvertrouwen en strijdvaardigheid uit te stralen. Dat verdient respect. Maar misschien moet ze toch nog eens de bijdragen van CDA, PvdA en VVD aan het debat nalezen.

Deze partijen hebben haar weliswaar laten zitten -anderen zeggen bungelen- maar hadden inhoudelijk zware kritiek op de gang van zaken. Het ministerie van VROM heeft ook volgens hen het toezicht op deze nevenactiviteit, zeker in de periode voor februari 2008 onzorgvuldig ingevuld. Daar is minister Vogelaar politiek verantwoordelijk voor. Bas Jan van Bochove (CDA) informeerde ook in tweede termijn nog eens wat de minister gedaan had na juni 2007, toen ze via het jaarverslag (naar eigen zeggen haar enige informatiebron in het kader van regulier toezicht) constateerde dat de kosten al met een factor vier waren opgelopen en de commerciële partij was weggelopen. Hij wist op dat moment het antwoord al: niets. Van Bochove vroeg zich ook af of corporaties voortaan niet beter kunnen investeren in een buurthuis in plaats van in een cruiseschip. Mooi, dat voortschrijdend inzicht. Maar wel wat laat.

We moeten nu verder met een minister waarvan de autoriteit tot het nulpunt gedaald is. Hoe lang nog?

Bekijk hier het verslag van NOVA over het debat

Plenaire afronding debat Woonbron/ss Rotterdam, 6nov2008.

Als lid van de oppositie ben je het vaak niet eens met een minister.
Dat is politiek gezien logisch.
Toch is het merkwaardig dat we het afgelopen anderhalf jaar zó vaak van mening verschilden met een sociaaldemocratische minister, die qua intenties een stuk dichter bij ons gedachtegoed staat dan haar voorgangers.

De verklaring hiervoor is dat je ook algemene kwaliteitseisen aan een minister mag stellen.
Een minister moet in staat zijn om maatschappelijke geledingen achter haar plannen te krijgen, in plaats van ze voortdurend in de gordijnen te jagen.
Een minister moet leiding tonen, in plaats van zich te gedragen als een zoekende in de woestijn.
Zich houden aan afgesproken termijnen, in plaats van voortdurend uit te stellen.
Een minister moet daadkracht tonen als een corporatie ontspoort.
In de wet is niet voor niets geregeld dat de minister in zo’n situatie de bevoegdheid heeft om in te grijpen, bijvoorbeeld door het instellen van verscherpt toezicht of het aanwijzen van een bewindvoerder.

Dat alles heeft de minister nagelaten bij het toezicht op Woonbron en ze heeft daarnaast ook nog eens de Kamer bewust onvolledig en daarmee onjuist geïnformeerd, terwijl ze wist hoe de vork in de steel zat.
De SP-fractie concludeert dat deze minister het vertrouwen van de Kamer niet langer waard is en dient daarom de volgende motie in:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
- de minister van WWI verantwoordelijk is voor het toezicht op woningcorporaties;
- het project s.s. Rotterdam van de woningcorporatie Woonbron sinds 2005 bij herhaling aanleiding heeft gegeven voor ingrijpen van de toezichthouder,
van mening, dat de minister dit tot in een laat stadium heeft nagelaten en tevens de Kamer bewust onvolledig en daarmee onjuist heeft geïnformeerd,
zegt het vertrouwen in de minister van WWI op.

Meer lezen? Zie dossier ss Rotterdam/Woonbron

5 reacties »

 1. Toen we een paar jaar geleden gingen stemmen dacht ik, ja het moet inderdaad maar eens anders en dus SP gestemd. En met interesse volg ik het politieke debat.

  Zo geïnteresseerd zelfs dat ik uw CV eens gelezen heb. Vergeef me de details, maar de grote lijn die ik hieruit heb gehaald is dat u een Beta-man bent, verstand heeft van bouwen, het bedrijfsleven goed kent en het verbeteren van (sociale) woningbouw en verbetering van wijken een warm hart toedraagt.

  Dat wetende ben ik met stomheid geslagen over de wijze waarop de SP het debat voert over de SS Rotterdam. Er mag dan een verschil zijn over de opvatting over de rol van een woningcoöperatie bij een dergelijk project, er is (voor zover ik dat hier vanuit Arnhem kan beoordelen) geen enkele reden om te twijfelen aan de integere bedoelingen van Woonbron. Sterker nog de ambitie sluit aan bij uw ambitie om ons land vooral leefbaar voor iedereen te houden. Op de tweede plaats is het natuurlijk altijd leuk om met grote investeringen te schermen, maar u als Beta-man met een technisch-universitaire achtergrond én een staat van dienst in het bedrijfsleven zou beter moeten weten. Een investering van 200 miljoen zegt immers helemaal niets. Het gaat immers om de exploitatie en het beoogde rendement (over 30 !! jaar). En het staat u uiteraard vrij om hier uw eigen bedenkingen bij te hebben, maar voorlopig blijkt uit niets dat deze exploitatie er ongezond uit ziet. Voor een Beta-man is een dergelijke niet op feiten gestoelde benadering zeer teleurstellend. Ten derde blijkt uit niets dat de investering van Woonbron enige afbreuk doet aan de primaire bedrijfsactiviteiten van de wooncoöperatie.

  Woonbron toont hier lef en visie om brede maatschappelijke problemen op een nieuwe en eigentijdse manier op de kaart te zetten. En niet alleen dat, ook een schip als de SS Rotterdam is kenmerkend voor dat wat Balkenende ooit eens bedoelde met onze “VOC-mentaliteit”. Niet alleen van historische, maar vooral van toekomstige waarde. Ik heb het schip een paar weken geleden gezien en het ligt daar prachtig en het fleurt Katendrecht lekker op. “Anders” dus.

  Iets wat u met de slogan van de SP in het achterhoofd zou moeten ondersteunen. Een onderzoek naar de gang van zaken is prima, maar een ambitie de grond in boren zonder feitenmateriaal is de SP onwaardig. En -ik ben alles behalve een Vogelaar fan- het lot van een minister door een motie verbinden aan deze casus, heeft niets met nieuwe, maar alles met “oude” politiek te maken.

  Jammer, de SP doet het dus ook niet anders.

  Reactie door Paul — november 7, 2008 @ 7:37 pm

 2. Misschien had je toch iets beter moeten opletten.

  Er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Ten eerste heeft zij informatie achter gehouden, en dan hebben het niet over dat het een paar miljoen is uitgelopen, maar de teller op ruim 30 keer zoveel als gepland staat. Ten tweede is dit een onzinnige uitgave, tuurlijk als je iets moois kan herstellen voor een redelijke prijs moet dat kunnen, die 6 miljoen was redelijk, wie weet waar het redelijke precies ligt, maar om daar inmiddels iets van 200 miljoen in te stoppen is absurd. Ten derde zit Woonbron in ieder geval 2 van de Vogelaar wijken, namelijk Crabbehof en Wielwijk, zelf werk ik in die eerste en zie ik zeer weinig van waar dat geld blijft, nu is dat inmiddels wel duidelijk.
  Crabbehof is hoofdzakelijk Woonbron, ik weet niet precies hoe groot ze zijn in Wielwijk, maar dat is even niet zo relevant, maar als ze die 200 miljoen in die 2 wijken had gestopt dan hadden ze iets gedaan waar we trots op zouden kunnen zijn, dit is gewoon geld verspilling.

  Ik kan je dit vertellen, als je de huurders van Woonbron hierover zou laten beslissen dan zou niemand het eens zijn met dat bericht van jou Paul.

  Reactie door Benjamin — november 8, 2008 @ 10:16 am

 3. 200 miljoen om een schip op te knappen.
  Een gewone arbeider (asbestopruimer, metaalbewerker, lasser, schilder, pijpenbuiger,etc) kost zo’n 40.000 euro bruto per jaar.
  Dat zou dus betekenen dan tot nu toe 5000 mensen een jaar lang aan dit schip hebben gewerkt.
  Ra-ra, wat moet ik daarvan geloven????

  Reactie door Gerrit — november 9, 2008 @ 7:39 pm

 4. @3 Gerrit.

  Goed gerekend.

  En als de meer kosten alleen in loon is gaan zitten, dan is dit natuurlijk van de echte gekke.

  Overigens vind ik het bagatelliseren van een begroting van 6 miljoen die uitloopt op 200 miljoen overtreffende trap van de gekke en is het terecht dat hier stevig aan getrokken wordt.

  Dat ruikt naar belazeren van de belastingbetaler en/of incapabel zijn van de betreffende leidinggevenden. Die zag ik overigens een volkomen ondoorzichtige verklaring geven voor deze overschrijding en de relatie met zijn mooie doelen ontging mij volkomen.

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — november 9, 2008 @ 8:17 pm

 5. Geachte heer Jansen, beste Paulus,

  Naar aanleiding van mijn reactie van afgelopen vrijdag op dit weblog, heeft u mij -buiten dit weblog om- afgelopen zaterdag de stukken gemaild waarop uw standpunt en uw pleidooi in de Kamer van afgelopen donderdag gebaseerd waren.

  Toegegeven: mijn stelling over het gebrek aan feitenonderbouwing was iets te ongenuanceerd, waarvoor mijn excuses. En ook toegegeven, het koord waarop Woonbron balanceert is iets dunner en het koord waarop u balanceert is iets dikker dan dat ik aannam. Ik was iets te kort door de bocht. Nogmaals excuses hiervoor.

  Maar wat blijft is de interpretatie van de feiten. Ik stel voor het probleem eens in logische delen te ontrafelen. Volgens mij ontstaat dan het volgende beeld :
  1) de waarde van de SS Rotterdam;
  2) de koper;
  3) het project;
  4) de investering;
  5) de exploitatie;
  6) de politieke consequenties.

  1) Ik blijf erbij dat de SS Rotterdam een historisch symbool is voor Nederland in het algemeen en Rotterdam in het bijzonder en dat het schip door haar nieuwe functie ook een symbool voor duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap kan worden in de toekomst.

  Wellicht dat er wat nuances aangebracht moeten worden in de opzet (bijv. een grotere maatschappelijke- en culturele rol) en de woon-functie wat aangescherpt moet worden, maar het blijft m.i. een prachtig initiatief dat goed in haar omgeving past en (op termijn) waarde zal toevoegen aan Nederland, Rotterdam en Katendrecht in het bijzonder;

  2) Ik zie eerlijk gezegd niet zoveel bezwaar tegen de rol van een woningcorporatie als investeerder (en volgens de informatie lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van overschrijding van het wettelijk toelatbare, behoudens een procedurele misser). Uitgaande van de goede trouw van Woonbron lijkt de ambitie mij nobel. Ik ben het met iedereen eens die stelt dat de SS Rotterdam de primaire activiteiten van de corporatie (huurwoningen bouwen en beheren)niet aan mag tasten;

  3) De inhoudelijke kant van het project is ronduit dramatisch en staat bol van de beginnersfouten (geen “frozen design”, geen risicoanalyse, geen aanbestedingsbeleid, te optimistische planning, geen of onvoldoende sturing en controle enz.). Dat is een blamage en daarover wat mij betreft geen discussie, maar deze constatering is niet relevant voor de principiële vraag of een schip op maatschappelijk verantwoorde wijze mag worden geëxploiteerd door een woningcorporatie;

  4) De aanschaf lijkt een beetje het karakter te hebben van een impulsaankoop. En dat is niet goed. Maar, zo stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het maximale worst case scenario had bij aanschaf € 50 miljoen moeten bedragen. Dat is nog altijd stukken minder dan het worst case scenario van € 200 miljoen dat nu boven het project zeweeft. Het lijkt er dan toch op dat er “iets” aan de hand is wat in redelijkheid door niemand te voorzien was;

  5) Ik ben het ermee eens dat de exploitatiebegroting vragen oproept. Deloitte heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er wel de nodige kritiekpunten in te brengen zijn. Maar -zo stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting- Deloitte heeft een dubbele pet op, waardoor de beeldvorming “onnodig negatief” (citaat uit de brief) beïnvloed wordt. Deloitte heeft de jaarstukken over 2007 goedgekeurd (in 2008) en 2008 was nog maar net begonnen of Deloitte komt met een kritisch rapport (gestart in 2007). Dat roept op z’n minst vragen op. Woonbron gelooft er nog steeds in en het is lastig en eigenlijk ook prematuur om daar nu een oordeel over te vellen. Er zomaar van uitgaan dat het met een investering van 200 miljoen nooit iets kan worden, gaat mij persoonlijk te ver;

  6) Ik heb dat verder niet onderzocht, maar mocht het zo zijn dat de beloningsstructuur bij Woonbron uit de pas loopt en exorbitant hoog is, dan moet daar -uiteraard- iets aan gedaan worden. Mocht het zo zijn dat de Kamer onjuist of onvolledig geïnformeerd is, dan moet daar iets aan gedaan worden. Mocht het zo zijn dat Woonbron door dit avontuur niet meer in staat is de primaire bedrijfsactiviteiten volledig uit te kunnen voeren, dan moet daar iets aan gedaan worden. Mocht het zo zijn dat Woonbron bezig is met oneigenlijke activiteiten, dan moet daar iets aan gedaan worden. Mocht het zo zijn dat er gemeenschapsgeld op het spel staat, dan moet daar iets aan gedaan worden.

  Woonbron heeft voorlopig vooral ook de schijn tegen (met betrekking tot de investering, financiering en de exploitatie) en veel feitelijke argumenten (behalve orde op zaken stellen in de organisatie, administratie en back-office) om hieraan politieke consequenties te verbinden zie ik eerlijk gezegd (nog) niet.

  Ten aanzien van het principiële idee (SS Rotterdam terug in een nieuwe rol in Katendrecht) zou ik de rol van de SP dan ook liever zien als “opbouwend”, “kritisch”, “controlerend” maar ook “stimulerend”.

  Ten aanzien van de businesscase is alertheid geboden en mag/moet het vuur na aan de schenen liggen van de woningcorporatie, ten aanzien van de rol van de corporatie lijkt mij niets aan de hand zolang de corporatie haar primaire taken maar kan uitvoeren (en er sprake blijft van behoorlijk bestuur) en het lot van de minister aan de kaak stellen lijkt mij (nog) niet zo relevant in deze case. Het is m.i. te vroeg om een vonnis te vellen. Het project vertoont trekjes van de manier waarop de Betuweroute, de HSL-lijn, Noord-Zuid metrolijn, de tunnels in de A73 bij Roermond en veel provinciale/gemeentelijke projecten gestalte kregen waar 100% zeker gemeenschapsgeld verkwanseld is (mevrouw Vogelaar maakt zich er een beetje makkelijk van af door in haar brief te stellen dat “…..oplopende investeringen komen bij vernieuwende projecten immers vaker voor”, als constatering is dit wel juist, maar om je daar nou zomaar bij neer te leggen……?). Het voegt weinig toe en het levert weinig op om wekelijks een minister op wachtgeld te zetten !!

  Tenlsotte de reactie van Benjamin. Ik ben het (met uitzondering van de aanhef, want ik heb dacht ik redelijk opgelet) hier 100% mee eens. Uitgangspunt moet blijven dat Woonbron voor 100% invulling kan blijven geven aan de primaire activiteiten. Dat is -ik zou haast zeggen- logisch. Als een kaasboer besluit tuinstoelen te gaan verkopen, dan lijkt me dat prima zolang de kaas-business en het personeel dat afhankelijk is van de kaasverkoop hier verder geen last van heeft (parallellisatie heet dat in marketingtermen; iets wat de redding is geweest voor veel bedrijven).

  Ook ben ik het met Benjamin eens dat een peiling of enquete onder de huurders niet in het voordeel van Woonbron en de SS Rotterdam zou uitvallen. Maar ik denk dat als we niet doorgaan dezelfde huurders over 10 jaar zullen zeggen “……hadden we maar……….” : het beeld over “Hollands Glorie” ontstond ook niet vóór we gingen varen, maar pas toen we terugkwamen !

  Als startend zelfstandig projectmanager (maar wel met 20 jaar ervaring) kom ik niet voor in de Quote 500 en waarschijnlijk zelfs niet in quote 5.000.000, maar mocht de verkoop van de 80% door Woonbron via een NV plaatsvinden, dan zou ik serieus overwegen om (op bescheiden schaal) mee te participeren. Niet voor de financiële winst, maar omdat ik het een prachtig project vind dat op middellange termijn zeker vruchten zal afwerpen en de samenleving uiteindelijk minder zal kosten dan andere vormen van duurzaamheid, creeëren van kansen en het verbeteren van de samenleving.

  Reactie door Paul — november 10, 2008 @ 1:51 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl