Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 11 september 2007, 8.19 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Ontpolderen met de kraan open

Gisteren samen met Hugo Polderman, Cees Slager en de vaste kamercommissie verkeer en waterstaat op werkbezoek geweest naar Zeeland. Daar is flinke commotie over de plannen om 600 hectare landbouwgrond langs de Westschelde te ontpolderen om nieuwe natte natuur te ontwikkelen.

Hedwigepolder
De Hedwigepolder op de grens met België is een van de gebieden die in beeld zijn voor ontpoldering.
(foto: Peter Nicolai, PZC)

Twee jaar geleden sloot verkeersminister Karla Peijs, inmiddels commissaris van de Koninging in Zeeland, een nieuw Scheldeverdrag. Daarin worden afspraken gemaakt over de verdieping van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen. In het verdrag -dat nog door de Tweede Kamer geratificeerd moet worden- is ook vastgelegd dat Nederland 600 hectare extra natte natuur moet ontwikkelen. Officieel is er geen verband met de verdieping, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat eerdere verdiepingen van de Westschelde tot een sterke terugloop van het aantal slikken en schorrengeleid hebben. Het Schelde-estuarium is een waardevol getijdegebied dat beschermd wordt door de Europese Habitatrichtlijn. Die schrijft voor dat in dergelijke gebieden nieuwe ontwikkelingen alleen zijn toegestaan als deze geen verslechtering betekenen voor de ecologische kwaliteit.

Inmiddels is duidelijk dat de verdieping juist een zware aanslag is op de natuurwaarden in het gebied. Het is dan bijzonder wrang dat dit probleem vervolgens op het bordje van de boeren gelegd wordt. Vorig jaar heeft de Kamer (met steun van de SP) uitgesproken dat de grondverwerving voor de ontpoldering alleen op basis van vrijwillige aankopen kan plaatsvinden. Naar mijn mening zou de Kamer verder moeten gaan en het hele Scheldeverdrag ter discussie stellen.

1 reactie »

  1. Zeeland is een delta. Landschappelijk is een delta een prachtig en uniek gebied om in te mogen wonen. Toch moeten deze bewoners niet vergeten dat ze juist in een waterrijk gebied wonen en dat er daarom altijd discussies als ontpolderen gevoerd mogen en moeten worden. Ontpolderen lijkt een bedreiging, maar biedt juist unieke kansen om als Zeeland en Nederland wereldwijd voorop te lopen hoe men in een deltagebied moet wonen, werken en recreëren op en rondom het water. Ik pleit voor een pilot in Zeeuws-Vlaanderen waar in één te ontpolderen gebied zowel drijvende woningen, boerderijen en wegen, teelt van zoutminnende gewassen, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. Het klinkt heel ambitieus, maar de uitwerking is volgens mij een stuk eenvoudiger dan het lijkt. Welke gemeente wil niet zo’n prestige object binnen zijn grenzen? Welke agrariër wil niet als één van de weinigen in heel de wereld buitendijkse akkers hebben, waar hij zijn beesten laat grazen, of unieke gewassen teelt? Wereldwijd komt men nu kijken naar onze Deltawerken, ik voorspel dat men ook wereldwijd komt kijken naar onze visie op wonen in een delta. En denkt u ook niet dat een ontpolderd gebied waarin gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt meer economische waarde heeft dan een binnendijks landbouwgebied?

    Tegen een dijk verleggen en de grond aan de Westerschelde geven zeg ik nee, maar tegen het ‘positief ontpolderen’ zoals hierboven voorgesteld zeg ik volmondig ja.

    Reactie door Tom de Koster — september 11, 2007 @ 10:12 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl