Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 28 juni 2007, 17.42 uur – paulus
Categorie: water

debat Kaderrichtlijn water

Deze week hebben we met staatssecretaris Huizinga gedebatteerd over de uitvoering van de kaderrichtlijn water. Vandaag het debat afgerond met een aantal moties.

(hierbij mijn inbreng)

De uitvoering van de kaderrichtlijn water gaat veel geld kosten.
Daardoor dreigen de rioolrechten en waterschapslasten, die de afgelopen jaren al stevig gestegen te zijn nóg eens extra verhoogd te worden.
Dat is echter volgens de SP-fractie niet nodig.
De Tilburgse economen Van Damme en Mulder concludeerden in Economisch Statistische Berichten van maart 2006 dat in de waterketen jaarlijks circa € 600 miljoen efficiencyverbetering mogelijk is, onder meer door integratie van rioolbeheer en de rioolwaterzuivering.
Zo kunnen de doelstellingen van de kaderrichtlijn water gehaald worden zonder extra tariefstijgingen.
Daarover dien ik, mede namens mevrouw Vermeij de volgende motie in:

Motie van de leden Jansen (SP) en Vermeij (PvdA),
Voorgesteld 28 juni 2007.

Overwegende, dat:
- de uitvoerende maatregelen in het kader van de implementatie Kader Richtlijn Water kostbaar zijn;
- een belangrijk deel van de kosten via de waterschapslasten en de rioolrechten worden doorbelast naar burgers en bedrijven;
- hiervoor een extra stijging van deze kosten met 2% per jaar is voorzien;
- onderzoek van de universiteiten van Rotterdam en Tilburg heeft aangetoond dat integratie in de afvalwaterketen een besparingspotentieel van enkele honderden miljoen euro’s per jaar heeft;
- de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, laat staan échte integratie in de afvalwaterketen, nog nauwelijks van de grond komt,

van mening, dat een belangrijk deel van de kosten voortvloeiend uit de kaderrichtlijn Water gedekt kunnen worden door versnelde integratie in de waterketen,

verzoekt de regering bij de uitwerking van stroomgebiedbeheersplan expliciete doelstellingen over integratie in de waterketen te formuleren, met inbegrip van tempo en beoogde efficiencywinst

Een belangrijke diffuse bron die de waterkwaliteit beïnvloed is de landbouw, met name het gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest.
Er is goede ervaring opgedaan met het spuit- en mestvrijhouden van slootranden.
Daarover dien ik, ook nu mede namens mevrouw Vermeij de volgende motie in:

Motie van de leden Jansen (SP) en Vermeij (PvdA),
Voorgesteld 28 juni 2007.

Overwegende, dat:
- een mest- en bestrijdingsmiddelen vrije strook langs watergangen een positief effect heeft op de emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar de watersystemen;
- bij het randenexperiment in Noord-Brabant, gesteund door provincie, waterschappen en ZLTO, positieve ervaringen zijn opgedaan met deze strategie;

verzoekt de regering om een regeling voor een mest- en bestrijdingsmiddelen vrije strook langs waterranden, met inbegrip van een vorm van kostencompensatie, uit te werken als stimuleringsmaatregel in het kader van de stroomgebiedsbeheerplannen.

Tenslotte dien ik nog een motie in naar aanleiding van de zeer teleurstellende beantwoording van kamerbrede vragen over de realisatie van een waterkrachtcentrale met vishevel bij Borgharen.

Motie van de leden Duyvendak (GroenLinks), Jansen (SP), Neppérus (VVD), Van der Vlies (SGP) en Vermeij (PvdA)
Voorgesteld 28 juni 2007.

Overwegende, dat:
- in Nederland duizenden stuwen, dammen en andere kunstwerken een onneembare barrière vormen voor migrerende vissen;
- dat de Europese aalverordening stelt dat de passeerbaarheid van gemalen, stuwen en waterkrachtcentrales moet worden verbeterd;
- dat er een innovatieve hevelvistrap is geplaatst naast de stuw van Berghem in de Hertogswetering van het waterschap Aa en Maas, die grote voordelen lijkt te hebben ten opzichte van conventionele vispassages;
- dat Rijkswaterstaat heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het beproeven van een hevelvistrap op de Maas in verband met plannen voor de bouw van een waterkrachtcentrale, maar zelf op de laatste beschikbare plek voor hevelvistrap én waterkrachtcentrale, d.w.z. de stuw bij Borgharen, een conventionele bekkenvistrap aanlegt;

Verzoekt de regering om binnen twee jaar – in een omgeving die representatief is voor de Maas – een proef uit te voeren en af te ronden met een hevelvistrap, en wanneer blijkt dat de hevelvistrap even goed of beter presteert dan de conventionele bekkenvistrap, de bekkenvistrap bij Borgharen hierdoor te vervangen, zodat er plaats vrij kan komen voor een waterkrachtcentrale met visgeleidingssysteem, en ten tweede een plan van aanpak op te stellen voor de plaatsing van meer hevelvistrappen bij gemalen en stuwen, om de passeerbaarheid hiervan voor vissen te vergroten,

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl